Πρόγραμμα Υποτροφιών

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών υπακούει στις βασικές αρχές της αποστολής των Εκπαιδευτηρίων Πάνου και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο αγαθό της Παιδείας σε περισσότερους νέους.

Για το λόγο αυτό τα Εκπαιδευτήρια Πάνου κάθε σχολικό έτος παρέχουν υποτροφίες (πλήρεις και μερικές) με βάση ένα συνδυασμό κριτηρίων που αφορούν τόσο στην ακαδημαϊκή επίδοση όσο και στην οικονομική  ανάγκη του μαθητή.

Οι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν ένα minimum προϋποθέσεων ακαδημαϊκής επίδοσης και οικονομικών κριτηρίων και να διαθέτουν την πρέπουσα διαγωγή.

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου δεν κάνουν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, το χρώμα, το φύλο, την  εθνικότητα, την ηλικία ή κάποια ειδική ικανότητα στις εισαγωγικές διαδικασίες του προγράμματος υποτροφιών που παρέχουν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών έχουν μαθητές τόσο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου όσο και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να διαθέτουν κοσμιότατη διαγωγή.

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από τα Εκπαιδευτήρια Πάνου αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των μαθητών από τις δαπάνες σπουδών για τα τρία έτη σχολικής φοίτησης στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο.

Πιο συγκεκριμένα, τα Εκπαιδευτήρια Πάνου παρέχουν κατόπιν γραπτών εξετάσεων συνολικά  8 υποτροφίες σε μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων της ευρύτερης περιοχής ως εξής:

 • 2 πλήρεις (100%) και 2 μερικές (50%) υποτροφίες για αποφοίτους της ΣΤ΄ Δημοτικού και καλύπτουν τα δίδακτρα της φοίτησης και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.
 • 2 πλήρεις (100%) και 2 μερικές (50%) υποτροφίες για αποφοίτους της Γ΄ Γυμνασίου και καλύπτουν τα δίδακτρα της φοίτησης και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Οι παρεχόμενες υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα δίδακτρα και των τριών τάξεων της σχολικής βαθμίδας που αντιστοιχούν οι φοιτήσεις των υποτρόφων.

Όλες οι υποτροφίες ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών από την αντίστοιχη βαθμίδα, εφόσον διατηρούν άριστη επίδοση και διαγωγή κοσμιότατη.

Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, χρεώσεις επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ή άλλες προαιρετικές δραστηριότητες, τα υλικά / φόρμες και στολές του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

Οι υποτροφίες παρέχονται με βάση ένα συνδυασμό ακαδημαϊκών και οικονομικών κριτηρίων όπως αναλύονται παρακάτω:

Πλήρεις Υποτροφίες (100%)

 • Ακαδημαϊκά Κριτήρια: 4 φοιτήσεις (2 στο Γυμνάσιο / 2 στο Λύκειο) με τις υψηλότερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία επιλογής αντίστοιχα για κάθε σχολική βαθμίδα.
 • Οικονομικά Κριτήρια: Υποτροφίες που καλύπτουν το 100% των διδάκτρων απονέμονται σε μαθητές των οποίων το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς για το προηγούμενο φορολογικό έτος των γονέων των υποψηφίων υποτρόφων δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ.

Μερικές Υποτροφίες (50%)

 • Ακαδημαϊκά Κριτήρια:4 φοιτήσεις (2 στο Γυμνάσιο / 2 στο Λύκειο) με τις αμέσως βαθμολογικά χαμηλότερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία επιλογής αντίστοιχα για κάθε σχολική βαθμίδα.
 • Οικονομικά Κριτήρια: Υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων απονέμονται σε μαθητές των οποίων το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς για το προηγούμενο φορολογικό έτος των γονέων των υποψηφίων υποτρόφων δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ.

 

Διευκρινήσεις επί των οικονομικών κριτηρίων:

 • Η οικονομική κατάσταση προκύπτει από το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που αναγράφεται:
  • στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος των κηδεμόνων του υποψήφιου υποτρόφου (κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων)
  • σε δήλωση του νόμου 1599/86 η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., για τους υποψήφιους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος ….».
 • Η αναγραφή του φορολογικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά τα Εκπαιδευτήρια είναι υποχρεωτική, άλλως η υπεύθυνη δήλωση δε θα λαμβάνεται υπόψη. Εκκαθαριστικά σημειώματα ή δηλώσεις του νόμου 1599/86 άλλων φορολογικών ετών δε λαμβάνονται υπόψη.
 • Όλες οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά εξετάζονται από ειδικά οριζόμενη Επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό, και στην οποία συμμετέχουν οι Διευθυντές Γυμνασίου/Λυκείου και εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Πάνου και από τις δύο βαθμίδες.

Οι Υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν γραπτών εξετάσεων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες διενεργούνται τον Ιούνιο εκάστου σχολικού έτους.

Η προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή της διαγωνιστικής δοκιμασίας για τις εξετάσεις των Υποτροφιών, η επιλογή των θεμάτων και η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών, πραγματοποιείται με ευθύνη των Διευθύνσεων Γυμνασίου και Λυκείου. Για το σκοπό αυτό συστήνεται:

 1. Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων και επεξεργασίας / επιλογής θεμάτων για τη δοκιμασία από εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων.
 2. Επιτροπή αξιολόγησης και βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων που αποτελείται από εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και εξωτερικούς συνεργάτες – εκπαιδευτικούς.

Με ευθύνη των αναφερόμενων επιτροπών γίνεται η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης ανά μάθημα και του τελικού αξιολογικού πίνακα, καθώς και η ανακοίνωση των υποτρόφων.
Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής δοκιμασίας:

 • Τα θέματα του διαγωνισμού είναι πρωτότυπα και αξιολογούν γνώσεις και δεξιότητες που έχει κατακτήσει κάθε μαθητής ή μαθήτρια στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο, ανιχνεύοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες επίτευξης ακαδημαϊκής αριστείας.
 • Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της τάξης.
 • Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 100 μόριατο κάθε μάθημα, με άριστα τα 100 μόρια. Η βαθμολόγησή του κάθε μαθήματος γίνεται από δύο βαθμολογητές(εκπαιδευτικός του σχολείου και εξωτερικός συνεργάτης – εκπαιδευτικός). Ο μέσος όρος βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί και τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
 • Ο μέσος όρος του αθροίσματος και των δύο μαθημάτωναποτελεί τον τελικό βαθμό του/της υποψηφίου/ας για τη διεκδίκηση υποτροφίας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή πλήρους υποτροφίας αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 90% κατά μέσο όρο.
 • Για την απονομή μερικής υποτροφίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 80% κατά μέσο όρο.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίαςγίνεται κλήρωσημεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής των εξετάσεων και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.
 • Αποδέκτες της υποτροφίας μπορούν να είναι  οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της βαθμολογικής κατάταξηςτου διαγωνισμού ανά σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο – Λύκειο) σε συνάρτηση με τα οικονομικά κριτήρια ως περιγράφονται ανωτέρω.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες των τεσσάρων πρώτων θέσεων δεν αποδεχθεί την προσφερόμενη υποτροφία δεν προβλέπεται η κάλυψη καμίας θέσεως από επιλαχόντες υποψηφίους.
 • Ο τελικός πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων για τις υποτροφίες αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, απ’ όπου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τη σειρά επιτυχίας τους. Στον τελικό αξιολογικό πίνακα για λόγους διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, δεν αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων αλλά ο προσωπικός κωδικός υποψήφιου/ιας,ο οποίος και χορηγείται από το σχολείο στη έναρξη των εξετάσεων.

Εξεταστέα ύλη – Α’ Γυμνασίου

Νέα Ελληνική Γλώσσα
Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα κλπ), στην παραγωγή γραπτού λόγου και στον έλεγχο ικανότητας να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (Γραμματική, Συντακτικό, Λεξιλόγιο)

Παλαιότερα θέματα:  2019-2020

Μαθηματικά
Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στην κατανόηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς συλλογισμούς. Εξεταστέα ύλη: Από το σχολικό βιβλίο της Στ Δημοτικού έως και την ενότητα 55, εκτός των ενοτήτων 2,9,10,18,25,38,39,50,51.

Παλαιότερα θέματα: 2019-2020

Εξεταστέα ύλη για τις υποτροφίες – Α’Λυκείου

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, στην παραγωγή γραπτού λόγου και στον έλεγχο ικανότητας να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (Γραμματική, Συντακτικό, Λεξιλόγιο).

Παλαιότερα θέματα: 2019-2020

Μαθηματικά

Εξεταστέα ύλη: Από το σχολικό βιβλίο της Γ Γυμνασίου

Άλγεβρα:

 • Κεφάλαιο 1. 1.1 (χωρίς την παράγραφο«Α. οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους»), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο«ε) διαφορά κύβων – άθροισμα κύβων»), 1.6 (χωρίς τις υποπαραγράφους «δ) διαφορά- άθροισμα κύβων» και «στ) παραγοντοποίηση
  τριωνύμου της μορφής x^2+(α+β)x+αβ»), 1.8, 1.9, 1.10.
 • Κεφάλαιο 2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 (χωρίς την παράγραφο «Α.Διάταξη πραγματικών αριθμών»)

Γεωμετρία:

 • Κεφάλαιο 1 (1.1, 1.2,1.3,1.5)
 • Κεφάλαιο 2 (2.1)

Παλαιότερα θέματα: 2019-2020

Για να αιτηθείτε την υποτροφία Γυμνασίου/Λυκείου, συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση και στείλτε την με email στη διεύθυνση info@ekppanou.gr .

Εναλλακτικά, συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα εδώ!