Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών αποτελείται από τους διδάσκοντες το μάθημα των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, οι οποίοι βρίσκονται σε στενή συνεργασία και με τους δασκάλους του δημοτικού σχολείου μας.

Στο τμήμα Μαθηματικών ανήκουν και οι καθηγητές Οικονομικών επιστημών.

Κύριο έργο του είναι να ικανοποιεί μέσω του εκπαιδευτικού του σχεδιασμού τις διαφοροποιούμενες ανάγκες των μαθητών του Δημοτικού, Γυμνασίου και του Λυκείου.

Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής επιστήμης εκφράζεται μέσα από τη ραγδαία ανάπτυξή της έως και σήμερα αλλά και από τη σημασία της ως απαραίτητου εργαλείου όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες του Τμήματος έχουν ως σκοπό να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, προωθώντας και αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές καινοτομίες και δράσεις που στοχεύουν στην λειτουργική απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων και καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά, μέσω της βιωματικής σύνδεσης τους με τη καθημερινότητα.

Το Τμήμα Μαθηματικών συστηματικά μελετά το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας προκειμένου οι μαθητές μας:

 • Να κατανοήσουν σταδιακά τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής των Μαθηματικών. Στη βάση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του Τμήματος Μαθηματικών, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μπει στο ρόλο του ερευνητή-μαθηματικού. Για το σκοπό αυτό, με σύγχρονα εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών προσδίδει στον μαθητή, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που βρίσκεται, τη δυνατότητα να μετασχηματίζει, να γενικεύει, να μεταλλάσσει και να διατυπώνει προβλήματα με τη βοήθεια του συμβούλου καθηγητή, ο οποίος τον ενθαρρύνει για να ανακαλύπτει συνεχώς, για να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου ο μαθητής να κατανοεί, να εμβαθύνει στις μαθηματικές έννοιες και να εξετάζει εναλλακτικές περιπτώσεις.
 • Να καλλιεργήσουν τη Μαθηματική Γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας αλλά και περιγραφής πραγματικών φαινομένων και καταστάσεων. Ως εκ τούτου, ο μαθητής οργανώνει καλύτερα την καθημερινή του ζωή, αποκτά δημιουργική σκέψη και οξύνει τις πνευματικές του λειτουργίες.
 • Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική διαδικασία.
 • Να κατανοήσουν τη πρακτική χρήση των Μαθηματικών από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τόσο στις θετικές όσο και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικοοικονομικές επιστήμες. Δηλαδή τα Μαθηματικά χρησιμοποιούνται ως βάση σε πολλές διαθεματικές προσεγγίσεις και απαραίτητο εργαλείο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συναντώνται και οι υπόλοιπες επιστήμες, όπως είναι οι Κοινωνικές, Οικονομικές, Θετικές, Μουσικής Αγωγής.
 • Να  δουν τα Μαθηματικά ως διασκέδαση με μια ποικιλία παιχνιδιών λογικής, σκέψης και μνήμης. Η ενασχόληση του μαθητή σε τέτοιου είδους προβλήματα δημιουργεί καλλιέργεια πνεύματος και πνευματική διασκέδαση.

Το Μαθηματικό Τμήμα, υπηρετώντας τη στοχοθεσία που απορρέει από την εκπαιδευτική φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, εκδιπλώνει την προσφορά του στους εξής άξονες:

(α) Η παράδοση και εμπέδωση του μαθήματος στο σχολείο.

 • Προσφέρεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες (simulation, application, applets) ως εργαλείο δουλειάς. Ο καθηγητής Μαθηματικών μπορεί, είτε μέσω του διαδραστικού πίνακα, είτε στους υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής να χρησιμοποιεί δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης με σκοπό ο μαθητής, μέσα από διάδραση, να διερευνά και να πειραματίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής ελέγχει τις υποθέσεις τους, συγκρίνει, κατηγοριοποιεί, γενικεύει και τελικά οδηγείται σε βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου αλλά παράλληλα με πλούσια βιβλιογραφία που προσφέρεται στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας αλλά και στη ψηφιακή τάξη (eclass) των Εκπαιδευτηρίων. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειμένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Για τα Μαθηματικά εξάλλου αξιοποιούνται οι εσωτερικές εκδόσεις του Τμήματος με σκοπό την εξειδίκευση σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα του μαθήματος και την ενίσχυση του μαθητή για λειτουργική εμπέδωση της ύλης.

(β) Η συστηματική προετοιμασία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Ο λειτουργικός σχεδιασμός διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ετοιμότητα των μαθητών μας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το Τμήμα φροντίζει ώστε οι μαθητές μας να φτάνουν στη Γ΄ Λυκείου έχοντας ήδη το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν επιτυχώς στις εξετάσεις. Οι μεθοδικές εκπαιδευτικές σημειώσεις, οι προσομοιώσεις και τα επαναλαμβανόμενα τεστ σε διαγωνιστικά θέματα, η αξιοποίηση της e-class, οι επαναληπτικές ενότητες, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος με επιπλέον ώρες στο πλαίσιο της διευρυμένης ζώνης αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις για την επιτυχία των μαθητών μας.

(γ) Ενθάρρυνση των μαθητών για ουσιαστικότερη ενασχόληση με τα Μαθηματικά

 • Τους ωθεί, προετοιμάζει και συνοδεύει στους ετήσιους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (διαγωνισμοί «Πυθαγόρας», «Θαλής», «Ευκλείδης» και «Αρχιμήδης») και στο διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό «Καγκουρό».
 • Υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή των μαθητών σε Μαθητικά Μαθηματικά Συνέδρια, όπου οι μαθητές παρουσιάζουν εργασίες που εκπονούν, υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους,  κατά τα σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα.
 • Λειτουργεί το Θεσμό της «Μαθηματικής Σκέψης & Λογικής» για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων. Στόχος της «Μαθηματικής Σκέψης & Λογικής» είναι να προσφέρει στα παιδιά που έχουν αγάπη και ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά ό,τι δεν βρίσκουν, στον βαθμό που θα το ήθελαν, στο αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή μια λιγότερο τυποποιημένη και περισσότερο ουσιαστική προσέγγιση επιλεγμένων ενοτήτων της «των αριθμών επιστήμης». Μέσα από έξυπνα προβλήματα και δραστηριότητες, οι μαθητές κάθε βαθμίδας ανακαλύπτουν την ουσία των Μαθηματικών, που κατά πολύ υπερβαίνει τους τύπους και τις παραστάσεις.
 • Συμμετέχει στον ετήσιο διαγωνισμό υποτροφιών των Εκπαιδευτηρίων για μαθητές Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.
 • Διοργανώνει ομιλίες και ημερίδες, όπου παρουσιάζονται στα παιδιά η ιστορική διαδρομή των Μαθηματικών, παρουσιάζονται βιογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων, καθώς και θέματα που αφορούν στη σχέση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες και την τέχνη, προσκαλούνται επιφανείς προσωπικότητες της επιστήμης των μαθηματικών και του επιχειρηματικού κόσμου.
 • Σε συνεργασία με τους καθηγητές  Οικονομικών Επιστημών υποστηρίζουν καινοτόμες βιωματικές δράσεις, όπως προγράμματα Νεανικής Επιχειρηματικότητας, ευρωπαϊκά προγράμματα και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, συμμετοχή σε συνέδρια και φόρουμ, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για να ανιχνευτούν τα Μαθηματικά στην καθημερινή εργασία στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού.

(δ) Οι διαδικασίες  αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης  των μαθητών.

Με τα τεστ αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τους μαθητές του με εύκολο για αυτόν τρόπο, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για άλλες δραστηριότητες που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματός του. Στο στόχο αυτό αξιοποιούνται οι πολλαπλές δυνατότητες της ψηφιακής τάξης (e-class), η οποία με το πλούσιο περιεχόμενο που παρέχει, προσδίδει και τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις επιδόσεις των μαθητών σε διάφορα στάδια. Έτσι, ο εκπαιδευτικός μπορεί:

 • Να ανατρέξει σε προηγούμενο τεστ που έλυσε κάποιος μαθητής του και να διαπιστώσει τις αδυναμίες του συγκεκριμένου μαθητή.
 • Να παρακολουθεί την επίδοσή του συχνά.
 • Να παρακολουθεί την γενική επίδοση του κάθε μαθητή ξεχωριστά για όλο το προηγούμενο διάστημα από την αρχή της χρονιάς.

(ε) Πρόγραμμα Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Στο πλαίσιο του Παρεμβατικού Προγράμματος από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, που υλοποιείται στα Εκπαιδευτήρια Πάνου, και το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών για το Γυμνάσιο, καλύπτοντας τόσο το μαθησιακό όσο και το συναισθηματικό μέρος της μετάβασης, το Τμήμα Μαθηματικών αναλαμβάνει ενεργό ρόλο. Μέσα από πρωτότυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Μαθηματικά, τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού βοηθιούνται να απομυθοποιήσουν και να αποβάλουν το άγχος και το φόβο για το άγνωστο και μαθησιακά «δύσκολο» Γυμνάσιο.