Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών απαρτίζεται από τους διδάσκοντες την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική Γλώσσα.

Το τμήμα παρακολουθεί και συντονίζει την πορεία εξέλιξης της διδακτέας ύλης στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο συνεδριάζοντας τακτικά πάνω σε θέματα διδακτικής των ξένων γλωσσών και ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δεξιότητας του μαθητή να ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, προβλέψιμες ή απρόβλεπτες, χρησιμοποιώντας γλωσσικές, παραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές επιλογές.

Βασικός άξονας των διδακτικών τεχνικών που μελετώνται στη εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι η προαγωγή των εννοιών του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η ξένη γλώσσα δεν χρησιμεύει μόνο για τη συνεννόηση μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και λόγου, αλλά και για την πρόσληψη και διαχείριση πληροφοριών από διάφορα γνωστικά πεδία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα υπόλοιπα Εκπαιδευτικά Τμήματα, προκειμένου οι ξένες γλώσσες να αποτελέσουν διεπιστημονικό μέσο προσέγγισης της γνώσης μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές που επιτρέπουν τη δυνατότητα σφαιρικής ενασχόλησης με θέματα κοινωνικού περιεχομένου και συνδυασμού πληροφοριών από πολλά γνωστικά πεδία, μέσα από τη χρήση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Το Τμήμα εστιάζει στη διαδικασία της μάθησης αναπτύσσοντας συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές (ενεργητική μάθηση) και εκπονώντας εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου οι μαθητές καλλιεργούν και ασκούν κυρίως τη δεξιότητα του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» μέσα από την πράξη.

Στόχος του τμήματος ξένων γλωσσών είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με όλες τις μορφές της ζωντανής ομιλούμενης γλώσσας, υπηρετώντας τις ανάγκες τους ως global citizens. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από μια πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τεχνικών που περιλαμβάνουν:

 • Την καθημερινή εξοικείωση με την αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα στο πλαίσιο ενός αναβαθμισμένου προγράμματος σπουδών.
 • Τον προγραμματισμό ελέγχου μέσα από διάφορες στρατηγικές και εργαλεία αξιολόγησης του ρυθμού εκμάθησης και εμπέδωσης της ύλης για κάθε τάξη, για να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης της ύλης κατά τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους.
 • Τη χρήση νέων τεχνολογιών (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Διαδραστικοί πίνακες, Διαδίκτυο, εξειδικευμένα λογισμικά), δημιουργώντας ενεργό πλαίσιο βιωματικής και εξατομικευμένης μάθησης.
 • Τη διαθεματική διδασκαλία και έμφαση στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικής σχέσης με τη συμμετοχή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών σε όλα τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου μέσα και έξω από το σχολείο.
 • Τη διοργάνωση ξενόγλωσσων θεατρικών παραστάσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων.
 • Την υλοποίηση Ομίλων εκπαιδευτικής δραστηριοτήτων που καθιστούν τη ξένη γλώσσα εργαλείο δημιουργικής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας.
 • Τη δραστηριοποίηση των μαθητών σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματαδιακρατικής συνεργασίας που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών με συνομηλίκους τους, επικοινωνία και εκπόνηση εκπαιδευτικών project κ.ά..
 • Τη συμμετοχή σε συνέδρια στα οποία η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική ή η γαλλική ή η γερμανική.
 • Τη συμμετοχή του Τμήματος σε όλα τα βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου, καθώς και στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές του δράσεις.
 • Τη συνδρομή σε ξενόγλωσσα περιοδικά.
 • Τη συμμετοχή του Τμήματος στα θερινά προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές μας να έχουν την ευκαιρία και στην περίοδο των διακοπών να εξασκηθούν στην προφορική ομιλία και επικοινωνία και να καλλιεργήσουν τη γλωσσική τους δεξιότητα

Παράλληλα με τα Ελληνικά, η Αγγλική γλώσσα θεωρείται βασική γλώσσα διδασκαλίας στα Εκπαιδευτήρια Πάνου.

Η διδασκαλία των Αγγλικών στη διάρθρωση του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου προγραμματίζεται σε οριζόντια βάση (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), εστιάζοντας σε επικεντρωμένους γνωστικούς στόχους, που συναρτώνται, αφενός με τις εξατομικευμένες ανάγκες μαθητών ομοιογενών τμημάτων ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, αφετέρου με την απόκτηση διπλωμάτων γλωσσομάθειας.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα Εκπαιδευτήρια Πάνου δεν αποσκοπεί προς την κατάκτηση μιας κατακερματισμένης γνώσης αλλά προς τη δημιουργική υιοθέτηση στάσεων ζωής και συμπεριφορών σε μια μεταβαλλόμενη, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Στόχος είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες στην επικοινωνία και την έρευνα στα Αγγλικά αλλά και να γνωρίσουν σε βάθος  τον πολιτισμό, τα έθιμα και τη νοοτροπία των αγγλόφωνων λαών.
 • Η πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα αρχίζει στο Νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια η διδασκαλία εντατικοποιείται σταδιακά από την Α΄ Δημοτικού μέχρι την ολοκλήρωση των μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου.
 • Η αξιολόγηση των μαθητών είναι συνεχής. Με ευελιξία και σεβασμό στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές εντάσσονται σε Επίπεδα Ικανότητας, ώστε τα μαθήματα να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.
 • Η χρήση διαδραστικών πινάκων, εξειδικευμένου εκπαιδευτικού λογισμικού, πολυμέσων και ευέλικτου εκπαιδευτικού υλικού που επεξεργάζεται το Σχολείο είναι διαρκής και συντονισμένη.
 • Χρησιμοποιείται μια μεγάλη γκάμα ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων, τα οποία προέρχονται από όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους. Επιπλέον, αξιοποιούνται οι εσωτερικές εκδόσεις του Αγγλικού Τμήματος των Εκπαιδευτηρίων για να διευρύνουν και εμπεδώσουν οι μαθητές τις γλωσσικές τους δεξιότητες.
 • Στη διδακτική διαδικασία εντός και εκτός της τάξης αξιοποιείται η ψηφιακή πλατφόρμα (e-class) των Εκπαιδευτηρίων, παρέχοντας χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες, αφενός στους διαδραστικούς πίνακες, αφετέρου ως εργαλείο εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Στη ψηφιακή πλατφόρμα οι μαθητές μπορούν να βρουν OnLine επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής αλλά και για τρέχουσες διδακτικές ενότητες, Ασκήσεις Κατανόησης, Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης, σύντομα Τεστ εμπέδωσης της διδακτέας ύλης, Ασκήσεις προαγωγής του γραπτού λόγου, αφιερωματικές θεματικές ενότητες, παρουσιάσεις σε PPT , εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια και e-books.
 • Ακολουθείται ένα συστηματικό πρόγραμμα ανάγνωσης αγγλόφωνων βιβλίων λογοτεχνίας σύμφωνα με το επίπεδο της κάθε ηλικιακής ομάδας.
 • Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός του Τμήματος περιλαμβάνει ανάλογα με την ηλικία και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιχειρηματολογίας στα Αγγλικά (Forensics – Ρητορικός Λόγος: debate, impromptu speaking, oral presentations, etc). Από την ΣΤ΄ Δημοτικού ήδη, ασκούνται και στο διάλογο με κατάλληλα οργανωμένο λόγο.
 • Βασικός στόχος των Εκπαιδευτηρίων είναι η πλειονότητα των μαθητών να βρίσκεται στο επίπεδο Β2 (First Certificate), ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Δεν είναι λίγοι όμως οι μαθητές μας που φτάνουν και στο επίπεδο C1 (Advanced). Από την Α΄ Λυκείου ξεκινούν οι διαδικασίες προετοιμασίας για την απόκτηση του διπλώματος C2 (Proficiency)

Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις είναι πολύ υψηλά, αποτέλεσμα της σωστής και μεθοδικής προετοιμασίας που γίνεται στο Σχολείο.

Η Γαλλική γλώσσα διδάσκεται στα Εκπαιδευτήρια Πάνου ως 2η ξένη γλώσσα. Η διδασκαλία των Γαλλικών προγραμματίζεται σε οριζόντια βάση (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) και θέτει ως βασικό στόχο της την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και την εξοικείωση με τις γαλλόφωνες κουλτούρες μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, κατάλληλα εγχειρίδια και κείμενα, εκπαιδευτικά εργαλεία και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γαλλικού Τμήματος  η  διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

 • Έμφαση στη χρήση της γαλλικής γλώσσας αλλά και στη λειτουργία της μέσα σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα.
 • Εκμάθηση της γλώσσας με τέτοιο τρόπο,  ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη του γλωσσικού και κοινωνικού γραμματισμού του μαθητή
 • Ανάπτυξη πολυγραμματισμών που συνδέονται με τη χρήση της γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο μέσα από τη μελέτη πολυτροπικών κειμένων.
 • Καλλιέργεια διαπολιτισμικής επίγνωσης του μαθητή.

Βασική μας μέριμνα είναι οι μαθητές μας να αναπτύξουν πνεύμα συνεργατικότητας, να καλλιεργήσουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, το ενδιαφέρον, την προθυμία, την επιμέλεια, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία, με σκοπό να γίνουν πολίτες του κόσμου, γλωσσικοί και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, ικανοί να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους με αυτογνωσία και με θέληση, πρόθυμοι να μαθαίνουν από τις εμπειρίες των άλλων ανά τον κόσμο, να προσαρμόζονται εύκολα και να αποδέχονται τους συνανθρώπους χωρίς μονομερείς ή ξενοφοβικές αντιλήψεις.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Η πρώτη επαφή με τη γαλλική γλώσσα αρχίζει στη Γ΄ Δημοτικού. Στη συνέχεια η διδασκαλία εντατικοποιείται σταδιακά με ενισχυμένες διδακτικές ώρες μέχρι την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο Λύκειο.
 • Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο του προγράμματός μας και προσβλέποντας στη διαρκή πρόοδο των μαθητών, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας μέσα από δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα, βιωματικές ομαδικές ή ατομικές συνθετικές / διαθεματικές ερευνητικές εργασίες.
 • Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών είναι αναπόσπαστο τμήμα της διδακτικής διαδικασίας, που αξιοποιεί την πλούσια τεχνολογική υποδομή των Εκπαιδευτηρίων Πάνου και χρησιμοποιεί ποικίλο διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό και πολυμέσα.
 • Το Γαλλικό Τμήμα συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα Εκπαιδευτικά Τμήματα, προωθώντας τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης μέσα από την ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό, σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς Γαλλοφωνίας.
 • Στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις Βιβλιοθήκες που διαθέτουν τα Εκπαιδευτήρια με πλούσιο γαλλόφωνο υλικό (περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά και λογοτεχνικά έργα)  με σκοπό να καλλιεργήσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τις δομές της γλώσσας, προκειμένου να αποκτήσουν λειτουργική χρήση αυτής.
 • Η αξιοποίηση της  ψηφιακής πλατφόρμας (e-class) των Εκπαιδευτηρίων είναι πλήρως ενταγμένη στη διδακτική διαδικασία, παρέχοντας άφθονο γαλλόφωνο εκπαιδευτικό υλικό: εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια και e-books, OnLine Ασκήσεις Γραμματικής, Ασκήσεις Κατανόησης και Αυτοαξιολόγησης, Τεστ εμπέδωσης της διδακτέας ύλης, Ασκήσεις προαγωγής του γραπτού λόγου κ.ά.
 • Στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας χρησιμοποιούνται ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά βιβλία διεθνών αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, αξιοποιώντας παράλληλα και τις ειδικές εκδόσεις που έχουν συγγράψει οι εκπαιδευτικοί του Γαλλικού Τμήματος.
 • Ένας από τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο Σχολείο μας είναι η απόκτηση πιστοποιητικών – διπλωμάτων γλωσσικής επάρκειας. Κάθε σχολική χρονιά οι μαθητές προετοιμάζονται για τα διπλώματα DELF του Γαλλικού Ινστιτούτου ή ΚΠΓ (Κρατικό Πτυχίο Γλώσσομάθειας) και προτείνουν στις οικογένειες των μαθητών που έχουν κατακτήσει το αντίστοιχο επίπεδο γνώσης της γλώσσας να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης είτε τον Δεκέμβριο (Νοέμβριο για το ΚΠΓ) είτε τον Μάιο.
 • Βασικός στόχος των Εκπαιδευτηρίων είναι η πλειονότητα των μαθητών να έχουν αποκτήσει το δίπλωμα DELF B1 ή ΚΠΓ Β1 , ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο ή το αργότερο στην Α΄ Λυκείου.
 • Στο Λύκειο για όσους μαθητές επιλέξουν τα Γαλλικά εντάσσονται στο πρόγραμμα DELF B2 ή ΚΠΓ Β2, επίπεδο άλλωστε που απαιτείται προκειμένου οι μαθητές μας να απαλλαγούν από τις εξετάσεις γλώσσας που ζητούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας ή άλλων γαλλόφωνων χωρών.

Η Γερμανική γλώσσα διδάσκεται στα Εκπαιδευτήρια Πάνου ως 2η ξένη γλώσσα.

Η σημασία της εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας είναι αναμφισβήτητη στο πλαίσιο του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, στα Εκπαιδευτήρια Πάνου στόχοι του Γερμανικού Τμήματος είναι να συμβάλλει προκειμένου οι μαθητές μας να αποκτήσουν μια υψηλού επιπέδου γνώσεων στην Γερμανική γλώσσα, δίνοντας έμφαση σε όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης στην καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου, στην εξοικείωση με τη γερμανική κουλτούρα καθώς και στην προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας,

Η διδασκαλία των Γερμανικών προγραμματίζεται σε οριζόντια βάση (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) με κατάλληλα εγχειρίδια και κείμενα, εκπαιδευτικά εργαλεία και πολιτιστικές δραστηριότητες και με τη συνεχή καθοδήγηση, παρότρυνση και ενθάρρυνση, που βοηθούν τους μαθητές όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να αγαπήσουν τη γλώσσα και την κουλτούρα της.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Τα παιδιά στο Σχολείο μας διδάσκονται Γερμανικά από την Γ΄ Δημοτικού. Στη συνέχεια η διδασκαλία σταδιακά εξελίσσεται πιο εντατικά με ενισχυμένες διδακτικές ώρες μέχρι την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο Λύκειο.
 • Οι μαθητές εξοικειώνονται από νωρίς με τις δομές της Γερμανικής Γλώσσας και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το γλωσσικό κώδικα, χάρη στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται τόσο στη νέα εκπαιδευτική τεχνολογία, όσο και στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία.
 • Στη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας χρησιμοποιούνται ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά βιβλία διεθνών αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, αξιοποιώντας παράλληλα και τις ειδικές εκδόσεις και το διδακτικό υλικό που έχουν συγγράψει οι εκπαιδευτικοί του Γερμανικού Τμήματος.
 • Οι διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν εναλλακτικές μεθόδους εκμάθησης, πολυαισθητηριακή διδασκαλία, εξατομικευμένες προσεγγίσεις, καθώς και διερευνητική, συνεργατική, όσο και βιωματική μάθηση.
 • Ηλεκτρονικά μέσα, όπως ο διαδραστικός πίνακας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα των Εκπαιδευτηρίων είναι οργανικά ενταγμένα στη διδασκαλία και χρησιμοποιούνται με τρόπο συστηματικό και μεθοδευμένο. Στη ψηφιακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-class) παρέχεται άφθονο εκπαιδευτικό υλικό, όπως εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια και e-books, OnLine Ασκήσεις Γραμματικής, Ασκήσεις Κατανόησης και Αυτοαξιολόγησης, Τεστ εμπέδωσης της διδακτέας ύλης, ασκήσεις προαγωγής του γραπτού λόγου.
 • Σημαντικός στόχος της γλωσσικής εκπαίδευσης αποτελεί επίσης και η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσω της επαφής με τομείς του γερμανόφωνου πολιτισμού, μέσα από παρουσιάσεις, ερευνητικές εργασίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις αλλά και με τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και επιδοτούμενα από τη Γερμανική Πρεσβεία εκπαιδευτικά προγράμματα στη Γερμανία.
 • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας που αφορούν στα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών (Referenzrahmen).