Τμήμα Ευρωπαικών & Διεθνών Προγραμμάτων

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου για τον καθοριστικό τους ρόλο ως ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες του αύριο με σκοπό την επιτυχή τους πορεία σ’ ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπως αυτό που διαμορφώνεται στις μέρες μας. Επιθυμία μας είναι η διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης διεθνιστικής κοινωνίας.

Έχοντας αυτό ως γνώμονα, το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου σ’ ένα πλήθος ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων – συνεδρίων.

Μέσα από μια ολιστική, μαθητοκεντρική, βασισμένη στην έρευνα προσέγγιση της γνώσης, οι μαθητές μας αναπτύσσουν ικανότητες, αξίες και στάσεις ζωής που διέπουν την παγκόσμια κοινότητα και τους επιτρέπουν να γίνουν ενεργά, δημιουργικά και υπεύθυνα μέλη του κόσμου που ζουν, αναπτύσσοντας παγκόσμια δράση σε ζητήματα με διεθνή διάσταση.

Μέσω της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων επιδιώκεται:

 • Η διεύρυνση της ανθρώπινης εμπειρίας μέσω της μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών μας σε άλλες χώρες, στη βάση της αμοιβαίας κατανόησης, αλληλοσεβασμός και συνεργασίας µε τους άλλους λαούς.
 • Η πρακτική άσκηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε πολυποίκιλα επιστημονικά πεδία.
 • Η διεύρυνση των οπτικών παραστάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές μας μέσω της άτυπης μάθησης με την επαφή και επικοινωνία σε νέα πολιτιστικά περιβάλλοντα.
 • Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να εργάζεται σε ομάδες και να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την επίτευξη συλλογικών στόχων.
 • Η εκμάθηση στις ξένες γλώσσες και η καλλιέργεια πολιτιστικών, κοινωνικών δεξιοτήτων που βγάζουν το μαθητή από το μικρόκοσμο της σχολικής μονάδας.
 • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, καθώς οι εκπαιδευτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων, διαχέονται δημιουργικά.

Οι δραστηριότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν :

 • Πολιτιστικές δράσεις με εκπαιδευτικούς εταίρους από το εξωτερικό για την προβολή ηθών και εθίμων.
 • Ερευνητικές δράσεις.
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια.
 • Καθιέρωση σταθερού δικτύου επικοινωνίας με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς.
 • Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών.
 • Προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευτικών.
 • Κοινές πρωτοβουλίες για κοινωνικά θέματα.