Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Η διδασκαλία των αντικειμένων της Πληροφορικής δεν έχει ως στόχο απλώς την κατάρτιση των μαθητών σε εφήμερες τεχνολογικές δεξιότητες. Η φιλοσοφία που διέπει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών είναι να καλλιεργεί, μελετώντας και προτείνοντας καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και ψηφιακά προϊόντα, µια νέα παιδαγωγική αντίληψη που καλλιεργεί ενεργητικούς τρόπους µάθησης και διαμορφώνει στη βάση σύγχρονων θεωριών μάθησης και της σύγχρονης σχετικής έρευνας ένα συνεχώς εξελισσόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ενιαίας εκπαιδευτικής στρατηγικής, το οποίο άπτεται όλου του φάσματος της εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, και το οποίο στοχεύει στην:

 • Ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλέγματος γνώσεων και δεξιοτήτων, που προσδίδει στους μαθητές µια συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των νέων τεχνολογιών, μέσα σε µια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης αξιοποίησης των υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση, τη ψυχαγωγία και γενικά τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία.
 • Οικοδόμηση ενός Διεπιστημονικού Πλαισίου έρευνας και την παροχή στήριξης σε θέματα αξιοποίησης των εκπαιδευτικών τεχνολογιών και της Πληροφορικής στα υπόλοιπα Εκπαιδευτικά Τμήματα.
 • Ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε άλλα άτομα ή ως µέλη μιας ομάδας.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών έχει σχεδιασθεί με τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Πληροφορική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του Σχολείου μας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος υπερκαλύπτει την ύλη που ορίζεται από το Υπουργείο και  περιλαμβάνει τη διδασκαλία νέων και σύγχρονων αντικειμένων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας μέσα από το πλαίσιο  UNESCO ICT Competency Framework, όπου ορίζονται οι απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες των  μαθητών του 21ου αιώνα.

Οι ΤΠΕ στα Εκπαιδευτήρια Πάνου, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, αντιμετωπίζονται ως ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην έκφραση ιδεών, στην έρευνα, στο δημιουργικό πειραματισμό σε όλες τις επιστήμες μέσα από την εκμάθηση ποικίλων χρηστικών εφαρμογών.  Γι’ αυτό και τα υπερσύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων αποτελούν για τους μαθητές χώρο μελέτης, έρευνας, ενεργητικής συμμετοχής και συνεργασίας. 

Ως Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο το Τμήμα προσφέρει στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων προγράμματα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πιστοποίηση των Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής (IT Skills) μέσα από επίσημους φορείς αναγνώρισης.

 Το Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών σχεδιάζει και υλοποιεί ένα μεγάλο δραστηριοτήτων που αφορούν σε:

 • Οργάνωση Σεμιναρίων, Ημερίδων και Συνεδρίων εκπαιδευτικής τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και άλλων σχολείων.
 • Συμμετοχή των μαθητών σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και συνέδρια Πληροφορικής.
 • Διεύρυνση του εκπαιδευτικού έργου με την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο την προώθηση της έρευνας.
 • Επισκέψεις σε σημαντικά εγχώρια και διεθνή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που προωθούν την εκπαιδευτική καινοτομία στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το Τμήμα σχεδιάζει και εφαρμόζει σύγχρονες Τεχνολογίες Μάθησης, αξιοποιώντας καινοτόμα προϊόντα μάθησης ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες της κάθε ηλικίας και βαθμίδας εκπαίδευσης που αφορούν σε:

 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Educational software)
 • Τεχνολογίες εκπαίδευσης από απόσταση μέσω Διαδικτύου (e-Learning)
 • Τεχνολογία Πολυμέσων (Multimedia for learning)
 • Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο (Web-based learning environments)
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική (Educational Robotics)
 • Ψηφιακά Παιχνίδια μάθησης (Games for Learning)
 • Φορητές τεχνολογίες (Mobile learning)
 • Μουσική Πληροφορική (Music Informatics)

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στο Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει την εξοικείωση των παιδιών με  βασικές  λειτουργίες  ψηφιακών  συσκευών  (υπολογιστές,  περιφερειακές  συσκευές  υπολογιστών, δια-δραστικοί πίνακες, συσκευές  διαχείρισης  ήχου,  εικόνας,  βίντεο, κλπ.), επιδιώκοντας μια πρώτη επαφή τους με διάφορες χρήσεις τους. Έτσι, οι μαθητές παρωθούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό (εκπαιδευτικό και γενικής χρήσης) και υπηρεσίες του διαδικτύου, εντάσσοντας οργανικά τις ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ως εργαλεία διερεύνησης, πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων και ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και έκφρασης με πολλαπλούς, παιγνιώδεις και ευχάριστους τρόπους δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας. Αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του Η/Υ (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, ηχεία, εκτυπωτή) και τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα.

Στο Δημοτικό μας Σχολείο οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος δεν έχουν ως στόχο απλά την εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές και με συγκεκριμένα λογισμικά ούτε την κατάρτισή τους σε εφήμερες τεχνολογικές δεξιότητες, καθώς οι ΤΠΕ επιδιώκεται να μην αποτελούν ένα εξαιρετικό, σπάνιο γεγονός στην τάξη αλλά να είναι πλήρως ενταγμένες στην καθημερινή εργασία μαθητών και δασκάλου σε όλα τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Έτσι, το πλαίσιο ανάπτυξης των μαθητών εδράζεται στο τεχνολογικό επίπεδο (θεμελιώδεις έννοιες και βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ), στο γνωστικό (θεμελιώδεις δεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλεία έρευνας, δημιουργίας, επικοινωνίας, και μάθησης στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων και της καθημερινής σχολικής ζωής), στο επίπεδο επίλυσης προβλημάτων (εφαρμογή των γνωστικών και τεχνικών δεξιοτήτων στο στόχο επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικό, καινοτόμο και δεοντολογικό τρόπο) και στο επίπεδο των απαιτούμενων κοινωνικών δεξιοτήτων (τη σύγχρονη δηλαδή ψηφιακή κουλτούρα, που αφορά σε ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ηθικής και δεοντολογίας κλπ). Για το λόγο αυτό υλοποιούνται και μαθησιακά διαθεματικά σχέδια εργασίας (projects), χρησιμοποιώντας ποικίλα εργαλεία των ΤΠΕ (λογισμικά γενικής χρήσης επεξεργασίας και ανάπτυξης πολυμέσων, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού και ρομποτικής, λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, προσομοίωσης κ.ά.), ιστοεξερευνήσεις, υπηρεσίες και εφαρμογές Web 2.0, όπως wikis, blogs, ηλεκτρονικές συζητήσεις, εργαλεία διαμοίρασης και επικοινωνίας κλπ.

Στο Γυμνάσιο η διδασκαλία της Πληροφορικής έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μαθησιακών δεξιοτήτων και στην εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού που οδηγούν στην εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά εργαλεία-τεχνολογίες της επιστήμης των υπολογιστών και τις ποικίλες εφαρμογές τους. Έτσι, ενθαρρύνεται η αλληλεπιδραστική σχέση υπολογιστή-μαθητή και ευνοείται η αυτόνομη ανάπτυξη των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζει το Τμήμα για τους μαθητές έχουν σπειροειδή προσέγγιση και επιδιώκεται να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, στοχεύοντας στη συνδυασμένη ανάπτυξη τεχνικών, γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων με στόχο την επίλυση προβλημάτων τόσο από το πρόγραμμα σπουδών όσο και από την κοινωνική ζωή. Επίσης, στη βαθμίδα αυτή γίνεται η  τυπική πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (IT Skills) μέσα από επίσημους φορείς αναγνώρισης.

Στο Λύκειο στοχεύουμε πλέον στη βαθύτερη εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό και την αλγοριθμική σκέψη, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τον κεντρικό ρόλο του λογισμικού και τη λογική της δομικής επιστήμης των υπολογιστών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών.  Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην κατάλληλη προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις των πανελλήνιων εξετάσεων για το μάθημα του προγραμματισμού. Έτσι,  επιδιώκεται η χρήση της Πληροφορικής στο πλαίσιο σύνθετων και ολοκληρωμένων εργασιών, χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης, προγραμματιστικά εργαλεία, λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και λογισμικά δικτύων, που ενημερώνουν τους μαθητές μας για νέους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους στον κλάδο σπουδών που επέλεξαν (ή πρόκειται να επιλέξουν) να σπουδάσουν, ευαισθητοποιώντας τους παράλληλα πάνω στα σύγχρονα και ευαίσθητα ζητήματα που έχουν προκύψει από την «εισβολή» των ΤΠΕ στη ζωή των ανθρώπων.