Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Στα Εκπαιδευτήρια Πάνου ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες σχεδιασμού του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. Στόχος είναι η σωστή στήριξη και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών στην επιλογή κλάδου σπουδών αρχικά αλλά και επαγγέλματος αργότερα.

Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο έχει δομηθεί η φιλοσοφία των υπηρεσιών του Τμήματος Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι:

 • Αναγνώριση των κλίσεων των μαθητών
 • Πληροφόρηση
 • Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες του Τμήματος βασίζονται σε μια εξελικτική και πολυδιάστατη προσέγγιση και ανανεώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις νέες τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό ομάδα εκπαιδευτικών και ερευνητών του σχολείου σχεδιάζει μεθοδικά και συστηματικά βιωματικές και διαθεματικές δράσεις, που προσφέρουν στους μαθητές όσο γίνεται περισσότερα ερεθίσματα και τους βοηθούν στην αυτογνωσία τους και στις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους. Έτσι:

 • Στο Δημοτικό, επιχειρείται να σκιαγραφούνται οι κλίσεις και οι δυνατότητες του παιδιού και να εντοπίζονται τα ταλέντα του, προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό του. Μέσα από την επαφή με επιτυχημένους επαγγελματίες αλλά και επιλεγμένες επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους και δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός μας επιδιώκει να αναδείξει τα πρώτα δείγματα των προτιμήσεων και δεξιοτήτων τους.
 • Στο Γυμνάσιο, οι μαθητές/τριες που βρίσκονται σε μια σημαντική καμπή της βιολογικής, συναισθηματικής και κοινωνικής εξέλιξης, ενισχύονται στο να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τις επιλογές τους σε σχέση με τη μελλοντική τους εκπαίδευση και την ευρύτερη προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Έτσι, επιδιώκεται να συλλέξουν πληροφορίες για εκπαιδευτικές διεξόδους μετά το Γυμνάσιο, να προσεγγίσουν ουσιαστικά την έννοια της εργασίας και το ρόλο της στη ζωή του ανθρώπου, να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά τους, να διακρίνουν την ανάγκη της πληροφόρησης στη διαδικασία λήψης απόφασης μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιχειρηματικότητας, βιωματικής προσέγγισης εργασιακών ρόλων, συζήτησης με εξειδικευμένους επαγγελματίες διάφορων χώρων και τεστ προσωπικότητας.
 • Στο Λύκειο επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να μάθουν καλύτερα τον εαυτό τους, θέτοντας σταδιακά στόχους και σχεδιάζοντας τη σταδιοδρομία τους βήμα βήμα. Έτσι, στην Α΄ Λυκείου υλοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα ανίχνευσης επαγγελματικών τάσεων και δυνατοτήτων στη βάση των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (soft skills training), στη Β΄ Λυκείου διενεργείται Πρόγραμμα εντοπισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, υποστηρίζοντας τους μαθητές στις καθοριστικές αποφάσεις που καλούνται να λάβουν εν όψει της Γ΄ Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η χαρτογράφηση των προσωπικών τους ενδιαφερόντων και την κάλυψη πληροφοριακών κενών, τεράστιου εύρους θεμάτων όπως το Εκπαιδευτικό Σύστημα Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, τα Προγράμματα Σπουδών των Σχολών του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Χάρτη & τη Συμβατότητά τους με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις & τις προτιμήσεις του, τον Κόσμο της Αγοράς Εργασίας και των Προοπτικών Απασχόλησης

Στόχος του Γραφείου Συμβουλευτικής των Εκπαιδευτηρίων είναι να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται των πτυχών της σχολικής ζωής ενός/μιας μαθητή/τριας. Στελεχώνεται από το συνεργάτη Ψυχολόγο του σχολείου μας και αποβλέπει στην προσφορά ψυχοδυναμικής υποστήριξης σε θέματα σχολικής επίδοσης, κοινωνικής ένταξης, κινητοποίησης και ενθάρρυνσης, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς των μαθητών/τριών.

Για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών το Γραφείο Συμβουλευτικής συνεργάζεται με τους γονείς των μαθητών/τριών, τη Διεύθυνση της εκάστοτε εκπαιδευτικής βαθμίδας και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου για μια συντονισμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα παιδιά.

Βασική μέριμνα του Σχολείου μας είναι η υπεύθυνη ενημέρωση των μαθητών/τριών μας για το σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό τους. Για τον λόγο αυτό, φροντίζουμε με κριτήριο τις μαθησιακές ανάγκες της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και ηλικίας ώστε:

 • Να προσφέρεται η δυνατότητα διεξαγωγής  Προγραμμάτων Αξιολόγησης των Επαγγελματικών Ενδιαφερόντωνκαι Προτιμήσεων (testing) για τον εντοπισμό προσωπικών κλίσεων και δεξιοτήτων.
 • Να οργανώνονται ενημερωτικές επισκέψεις σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και επαγγελματικούς χώρους, επιδιώκοντας την άμεση επικοινωνία και πληροφόρηση των μαθητών/τριών από εγνωσμένους επαγγελματίες διαφόρων κλάδων. Η επίσκεψη γίνεται σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με το περιβάλλον εργασίας και να ανταλλάξουν απόψεις με τα εκάστοτε στελέχη.
 • Να αναπτύσσονται ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που εξοικειώνουν τους/τις μαθητές/τριες με την Οικονομία, την Επιχειρηματικότητα, την Αγορά Εργασίας, την έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης, της Πράσινης Ανάπτυξης, με στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, την ανάληψη ρόλων ευθύνης, την αυτομέριμνα κ.ά..Οι μαθητές εξοικειώνονται με την έννοια του προϋπολογισμού, την οικογενειακή και ατομική διαχείριση των χρημάτων και αποκτούν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις.
 • Να οργανώνονται «Ημέρες Σταδιοδρομίας» για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείουκατά τις οποίες καλούνται στο σχολείο επαγγελματίες εγνωσμένης αξίας από χώρο της Εργασίας, των Επιστημών, των Τεχνών, του Αθλητισμού και των Γραμμάτων, προκειμένου να ενημερώσουν τους/τις μαθητές/τριες και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους.
 • Να αναπτύσσονται «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» που βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης, στη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες μαθαίνουν μέσα από την παρατήρηση και τη διάδραση με στελέχη ενός οργανισμού ή μιας εταιρίας.
 • ής στο οποίο φοιτούν.
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε έντυπο και ψηφιακό πληροφοριακό υλικό (οδηγοί σπουδών, επαγγελματικές μονογραφίες κ.λπ.) στις Βιβλιοθήκες του Σχολείου.
 • Ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Γονέων προκειμένου να υποστηρίξουν γόνιμα τα παιδιά τους στο δρόμο της αυτογνωσίας και των επαγγελματικών τους επιλογών.

Για κάθε μαθητή/τρια στις βαθμίδες του Γυμνασίου και του Λυκείου ορίζεται ένας Καθηγητής – Σύμβουλος, ο οποίος με ενισχυμένο το ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο αναλαμβάνει να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή και παιδαγωγική πορεία του/της.

Ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός – συμβουλευτικός στη βάση του στόχου να προσφέρει στους μαθητές/τριες τις κατάλληλες εγγυήσεις για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία.
Λειτουργεί ως σύνδεσμος και συντονίζει την επικοινωνία μαθητών, καθηγητών και γονέων. Ειδικότερα για τους νεοεισερχόμενους μαθητές/τριες συμβάλλει στην ομαλότερη μετάβαση τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα.

Ειδικότερα, τα κυριότερα καθήκοντα του Καθηγητή – Συμβούλου είναι τα εξής:

 • Υποδέχεται το/τη μαθητή/τρια με την εγγραφή του/της ώστε να διαπιστωθούν οι ανάγκες και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του/της και να καθοριστούν οι εκπαιδευτικοί και προσωπικοί του/της στόχοι.
 • Διαμορφώνουν μαζί το ετήσιο«Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο» και συνυπογράφουν μαζί τη προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους.
 • Πραγματοποιεί συναντήσεις με τους/τις μαθητές/τριες  ώστε να εντοπίσει όποια πιθανά προβλήματα και να τους/τις καθοδηγήσει σε θέματα μελέτης.
 • Προβληματίζεται με τους/τις μαθητές/τριες για δραστηριότητες που αφορούν στην ευρύτερη παιδεία και μόρφωσή τους.
 • Συνεργάζεται καθημερινά με τους καθηγητές του τμήματος, αναλύει στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών/τριών και παρακολουθεί την πορεία κάθε μαθητή/τριας.
 • Μεταφέρει την εικόνα του/της κάθε μαθητή/τριας χωριστά στις Παιδαγωγικές Συσκέψεις,  όπου και αποφασίζονται διορθωτικές ενέργειες.
 • Ενημερώνει με προσωπική επαφή τους γονείς και τους κηδεμόνες για την πρόοδο των μαθητών/τριών πέρα από τις  τακτικές ενημερώσεις που πραγματοποιούνται από το σύνολο των καθηγητών μας.
 • Ασκεί γενικότερα συμβουλευτική για θέματα ακαδημαϊκά, παιδαγωγικά και για προσωπικά προβλήματα των μαθητών/τριών του. Εντοπίζει μαθητές/τριες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κλίση σε καλλιτεχνικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες (που ενδεχομένως από κοινού τις έχουν ανακαλύψει) και ενημερώνει τους διδάσκοντες, τη Διεύθυνση και τους γονείς γι΄ αυτές. Παροτρύνει και παρωθεί συνεχώς τους/τις μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τις δεξιότητες τους, ενδυναμώνοντας τη δημιουργική τους κλίση.