Επιχειρηματικότητα

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των Εκπαιδευτηρίων είναι να συνδέουν τη γνώση με την πραγματική ζωή και να δίνουν στους μαθητές τους μία μόρφωση πραγματική με τελικό σκοπό πάντα την πράξη (learning by doing).

Με το βλέμμα στραμμένο στην αντίληψη ότι ένα σχολείο ανοίγει διόδους στην πραγματική ζωή, τα Εκπαιδευτήρια Πάνου εξοικειώνουν τους μαθητές τους με τις αξίες της Επιχειρηματικότητας – Δημιουργικότητα, Καινοτομία, Συνεργασία, Επιστημονική Περιέργεια – ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής τους.

Η Επιχειρηματική Εκπαίδευση στο Σχολείο μας αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του τρόπου σκέψης των μαθητών μας ώστε να είναι σε θέση να μετατρέπουν δημιουργικές ιδέες σε επιχειρηματική δράση. Οι μαθητές παρωθούνται να καλλιεργήσουν τη λογική της έρευνας που είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε επιχείρησης στραμμένης στην καινοτομία με στόχο:

 • Να εξοικειωθούν με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τη σημασία της οικονομίας, το ρόλο των επιχειρήσεων στην τοπική και παγκόσμια οικονομία, την αξία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας
 • Να «συνδεθούν» με το εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν βιωματικές παραστάσεις για την αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις ευκαιρίες μελλοντικής εργασίας κ.ά..
 • Να καλλιεργηθούν οι δημιουργικές τους δυνάμεις
 • Να αναπτύξουν σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες: ομαδική εργασία, διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων κ.ά.
 • Να μάθουν πώς να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε μία βιώσιμη επιχείρηση
 • Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες προφορικής παρουσίασης
 • Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία δικτύων ομότεχνων και μελλοντικών επιχειρηματικών εταίρων

Η θεματική της Επιχειρηματικότητας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των Εκπαιδευτηρίων αναπτύσσεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τους μαθησιακούς στόχους της κάθε ηλικίας.

 • Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επιχειρηματικότητα επικεντρώνεται στις κοινωνικές δεξιότητες, την ανάληψη κινδύνων, και την ομαδική εργασία. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να είναι δημιουργικοί και να συμμετάσχουν σε πρακτικές δραστηριότητες.
 • Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα επικεντρώνεται στην ενημέρωση και την εμπλοκή των μαθητών σχετικά με την αυτοαπασχόληση ως επιλογή σταδιοδρομίας και παρωθούνται να συμμετάσχουν σε έργα της πραγματικής ζωής που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ηγετικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς και την κατανόηση του κινδύνου και της ανταμοιβής. Επιπλέον, οι επιχειρηματικές δεξιότητες ενσωματώνονται σε project όσον το δυνατόν περισσότερων μαθημάτων.

Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα επιδιώκεται να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του μαθητή και όχι ένα πρόσθετο μάθημα. Έτσι, σχεδιάζεται και υλοποιείται ένας αλληλένδετος συνδυασμός δράσεων που ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Ακαδημαϊκές διαλέξεις με ειδικούς
 • Επισκέψεις σε επιχειρήσεις
 • Συνεντεύξεις και τηλεδιασκέψεις με επαγγελματίες και επιχειρηματίες από ποικίλα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και του καθημερινού μόχθου
 • Διαδραστικά και διαθεματικά workshops
 • Συζητήσεις και πρακτικές ασκήσεις στην τάξη
 • Επιχειρηματικά παιχνίδια (π.χ. παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις) και εκπόνηση projects δημιουργίας επιχειρηματικών σχεδίων δράσης (business plan)
 • Εκπόνηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που αφορούν στην Επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία Εικονικής Επιχείρησης
 • Συμμετοχή στα επιχειρηματικά προγράμματα του Junior Achievement που εφαρμόζονται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.