Οργάνωση

Διεύθυνση Δημοτικού Σχολείου

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου αποτελείται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή. Μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων αποτελεί το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτήν. 

Σύλλογος Διδασκόντων

Το Σύλλογο Διδασκόντων απαρτίζουν οι διδάσκοντες όλων των κλάδων, που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν στη σχολική μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους, μετά τη λήξη τους, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις ο Σύλλογος των Διδασκόντων:

 • Συζητά και γνωμοδοτεί για θέματα παιδαγωγικά, διδακτικής ύλης καθώς και καθημερινής λειτουργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι νόμοι, οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας αλλά και οι ανάγκες του Σχολείου.
 • Πραγματεύεται θέμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των μαθητών.
 • Ορίζει επιτροπές για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Σχολείου και εκλέγει εκπροσώπους για την παρουσία του Συλλόγου σε διάφορους τομείς. 

Γραμματεία Δημοτικού

Η Γραμματεία του Δημοτικού έχει όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα, που απορρέουν από τη κείμενη νομοθεσία και αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της λειτουργικής ζωής της σχολικής μονάδας. Συνεργάζεται με το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων, έχοντας την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του σχολείου. 

Συμβούλιο Τάξης

Οι Δάσκαλοι – Σύμβουλοι των τμημάτων κάθε τάξης συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και έκτακτα, όποτε χρειαστεί, παρουσία του Διευθυντή του Σχολείου, με θέματα όπως:

 • Περιεχόμενο, πορεία και διδακτικές μέθοδοι κατά μάθημα.
 • Πορεία και συμπεριφορά κάθε μαθητή, σχέσεις μεταξύ των μαθητών και αξιολόγησης επίδοσης μαθητών.
 • Προγραμματισμός και οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.ά.
 • Προετοιμασία και έκδοση διδακτικών εγχειριδίων και όποια άλλα θέματα που που σχετίζονται με την καλή λειτουργία της τάξης.

 Συμβούλια Ειδικοτήτων

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών, Φυσικής Αγωγής, και Αισθητικής Αγωγής συνεδριάζουν τακτικά κάθε εβδομάδα αλλά και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί, με θέματα:

 • Περιεχόμενο μαθήματος, πορεία και διδακτικές μέθοδοι.
 • Κατάρτιση, διόρθωση και βαθμολόγηση εξετάσεων.
 • Αξιολόγηση μαθητών, μαθημάτων, τμημάτων.
 • Κατάταξη ή ανακατάταξη μαθητών σε τμήματα.
 • Προετοιμασία και έκδοση βοηθητικών εγχειριδίων και άλλα θέματα που σχετίζονται με την καλή λειτουργία της τάξης.

 Επιτροπές

Από το Σύλλογο Διδασκόντων ή από τη Διεύθυνση του Σχολείου ορίζονται Επιτροπές για τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων ή την παρακολούθηση και προαγωγή λειτουργιών που σχετίζονται με το έργο του Σχολείου, για την επεξεργασία και αναδιαμόρφωση σχεδίων αναλυτικών προγραμμάτων κατά μάθημα, για την εποπτεία και έκδοση μαθητικών εκδόσεων ή σχολικών βοηθημάτων και για την εποπτεία της Μαθητικής Κοινότητας και άλλων δραστηριοτήτων των μαθητών.