Φιλοσοφία

Στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Πάνου έχουμε βαθιά γνώση του πόσο σημαντική είναι η πρώτη επαφή του παιδιού με τη συστηματική μάθηση και πως επηρεάζει τη μετέπειτα γνωστική και ψυχική εξέλιξή του.

Το Δημοτικό μας είναι ένα Βιωματικό Σχολείο, ένα Σχολείο ζωής, που στοχεύει στην παροχή πολύπλευρης παιδείας. Η διδασκαλία είναι δημιουργική, συστηματική, σύγχρονη με σκοπό τη διεύρυνση της σκέψης και την καλλιέργεια της ψυχής μέσα από ενεργητικές τεχνικές μάθησης και διαθεματική προσέγγιση της ύλης.

Βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας μας αποτελεί το Ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας, που προβλέπει την κατάκτηση της γνώσης μέσα από την εμπειρία, τον προβληματισμό, το παράδειγμα, την παρατήρηση, την ανάλυση και την έρευνα.

 

Γι’ αυτό και στο Δημοτικό μας οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να:

  • Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν
  • Αποκτούν γνώση μέσα από το βίωμα
  • Συμμετέχουν ενεργά
  • Ερευνούν και Ανακαλύπτουν
  • Κατανοούν και Ερμηνεύουν
  • Εκφράζονται μέσω της τέχνης
  • Συμβιώνουν και να συνεργάζονται αρμονικά σε ομάδες
  • Λειτουργούν ως υπεύθυνοι Πολίτες
  • Γυμνάζουν το σώμα και τη ψυχή
  • Καλλιεργούν αξίες

Ο δάσκαλος του Δημοτικού διευκολυντής, συνερευνητής, εμψυχωτής και βοηθός με ξεχωριστή αγάπη, φροντίδα και ενδιαφέρον σκύβει σε όλους τους μαθητές, τους διδάσκει, τους παρωθεί, τους μορφώνει, τους καλλιεργεί και οδηγεί τον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με τις δυνατότητές του, τις ανάγκες του, τις ιδιαίτερες κλίσεις του στο δρόμο της αυτό – ανακάλυψης και αυτό – προσδιορισμού, τις βασικές προϋποθέσεις ολοκληρωμένης προσωπικότητας και προόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, οικοδομούμε την αποδοχή κοινωνικών αξιών, την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, επιδιώκοντας με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία να καταστήσουμε τους μαθητές μας ικανούς να αντιμετωπίζουν με ευκολία προβλήματα, να διαμορφώνουν άποψη και να λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες με κριτική σκέψη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον.