Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Πάνου περιέχει τα μαθήματα που προβλέπει το Κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα με ορισμένα από αυτά να είναι ενισχυμένα σε ώρες διδασκαλίας. Περιλαμβάνει, επίσης, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, που προάγουν την κριτική σκέψη και την έρευνα, έννοιες συνυφασμένες με τη φιλοσοφία του σχολείου και διδάσκονται σε ειδικούς χώρους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στο να προσφέρει μια υψηλής ποιότητας εκπαίδευση  σ’ ένα μαθησιακό περιβάλλον ενθάρρυνσης και υποστήριξης προς τους μαθητές μας, που τους βοηθά να αριστεύσουν και να αξιοποιήσουν όλες τις ικανότητές τους, συσχετίζοντας τη σχολική γνώση με την πραγματική ζωή.  Μέσα από μια ολιστική, μαθητοκεντρική, βασισμένη στην έρευνα προσέγγιση της γνώσης, οι μαθητές μας αναπτύσσουν έννοιες, ικανότητες, αξίες και στάσεις ζωής που διέπουν την παγκόσμια κοινότητα και τους επιτρέπουν να γίνουν ενεργά, δημιουργικά και υπεύθυνα μέλη του κόσμου που ζουν και της ευρύτερης κοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα  αναπτύσσεται σε δύο ζώνες:

 1. Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (08:10 έως 14:05): ακολουθεί τον κορμό του επίσημου προγράμματος της Πολιτείας αλλά είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον ώρες διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω εγκεκριμένων «παρεκκλίσεων».
 2. Διευρυμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (08:10 έως 16:15): μ’ αυτό παρέχουμε για όσους μαθητές το επιθυμούν πρόσθετες ώρες διδασκαλίας με δημιουργικές μαθησιακές επιλογές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που διευρύνουν την παιδαγωγική και διδακτική μας μεθοδολογία.

Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζει στη λειτουργική χρήση της γλώσσας, στην επίγνωση του τρόπου που η γλώσσα λειτουργεί σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια, και στη συνέχεια στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης.  Στο πλαίσιο αυτό η γραμματική επιδιώκεται να μεταβληθεί από τυπική γνώση σε δημιουργική – επικοινωνιακή δεξιότητα, συνδέοντας τη γραμματική με το περιβάλλον και τις περιστάσεις επικοινωνίας. Έτσι, οι μαθητές ασκούνται να γίνουν επαρκείς ακροατές, οι οποίοι θα μπορούν να αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε μορφή προφορικού λόγο, ικανοί ομιλητές, οι οποίοι θα μπορούν να παράγουν τον κατάλληλο για κάθε περίσταση προφορικό λόγο, αυτόνομοι αναγνώστες, οι οποίοι θα μπορούν να διαβάζουν, άρα και να αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε μορφή γραπτού λόγου, αλλά και δημιουργικοί συντάκτες, οι οποίοι θα μπορούν να παράγουν κατανοητά, ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά κείμενα. Με όχημα τη γλώσσα οι μαθητές μας μαθαίνουν να αγαπούν το λογοτεχνικό βιβλίο μέσα από προγράμματα Φιλαναγνωσίας και βιβλιοπαρουσιάσεις.

Η διδασκαλία των Μαθηματικών συνδέεται με τη χρηστικότητά τους στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Η μαθηματική σκέψη καλλιεργείται μέσα από απτά προβλήματα και θέματα της καθημερινής ζωής, μεταδίδοντας χρήσιμες μαθηματικές έννοιες με βιωματικό τρόπο, που ενθαρρύνει την παρατήρηση, τη διερεύνηση, την ανακάλυψη, την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι μαθητές μας ασκούνται στη μεθοδική σκέψη και στη σαφή, λιτή και ακριβή διατύπωσή της.

Το πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών ενισχύεται από την Α΄ Τάξη μέσω της προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Για τη διδασκαλία τους αξιοποιούνται και οι εργαστηριακοί χώροι των Εκπαιδευτηρίων, στοχεύοντας στο να ασκηθούν οι μαθητές αρχικά σε απλές ερευνητικές πρακτικές, όπως είναι η παρατήρηση, η σύγκριση, η ταξινόμηση, και η διατύπωση ερωτημάτων. Έτσι, δημιουργούνται οι βάσεις προκειμένου στη συνέχεια να αναπτύξουν πιο σύνθετες δεξιότητες, όπως είναι η πρόβλεψη, η εκτέλεση πειραματικών δραστηριοτήτων, η πραγματοποίηση παρατηρήσεων και πειραματικών μετρήσεων, η καταγραφή και η ανάγνωση των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων, ώστε να προσεγγίζουν τον κόσμο με ένα πιο συστηματικό, οργανωμένο και πιο ουσιαστικό τρόπο.

Τα Αγγλικά αποτελούν την κύρια ξένη γλώσσα και διδάσκονται καθημερινά από την Α΄ Δημοτικού με επιπλέον διδακτικές ώρες σε σχέση με το κρατικό πρόγραμμα, με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων στην προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών μας, καθώς και την ολοκληρωμένη οργάνωση του μαθήματος μέσα από ευχάριστες βιωματικές δραστηριότητες και projects. Η πρώτη επαφή και η εξοικείωση γίνεται με παραμύθια, τραγούδια, ζωγραφική, ατομικά και ομαδικά projects και τη χρήση νέων τεχνολογιών (διαδραστικός πίνακας), ενώ σταδιακά η διδασκαλία εντατικοποιείται στους ρυθμούς εκμάθησης μέσα από επιλεγμένα βιβλία, τις εσωτερικές εκδόσεις του Αγγλικού Τμήματος, πλούσιο εποπτικό υλικό, παρωθώντας τους μαθητές για πολυεπίπεδη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα.

Εισάγεται από τη Γ’ Δημοτικού, δίνοντας την ευκαιρία επιλογής μεταξύ Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας. Η εκμάθηση της Γλώσσας αρχίζει με παιχνίδι, παντομίμα, παραμύθι και τραγούδι και στη συνέχεια εμπλουτίζεται με ανάγνωση και ορθογραφία. Συστηματοποιείται με γραμματική, ασκήσεις, επιλεγμένα βιβλία και πλούσιο εποπτικό υλικό. Οι μαθητές σταδιακά γνωρίζουν τις χώρες, τα έθιμα, τον πολιτισμό και τη νοοτροπία των λαών τους.

Εντάσσονται σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες ως εργαλείο μάθησης, δημιουργίας και επικοινωνίας. Εντάσσοντας στη διαδικασία της μάθησης τη φιλοσοφία STEM, οι μαθητές από την πρώτη τάξη εξοικειώνονται σταδιακά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, αξιοποιώντας ένα ενισχυτικό, πολυμεσικό, διαδραστικό υλικό, απόλυτα εναρμονισμένο με τους εκπαιδευτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος, που βοηθάει το μαθητή στην επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Επιτυγχάνεται έτσι, σταδιακά, ο «τεχνολογικός εγγραματισμός» των μαθητών, αφού τους δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα και χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, που βοηθούν και προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία.

Εικαστική Αγωγή: Το μάθημα είναι βιωματικό. Το εργαστήριό μας είναι πλήρως εξοπλισμένο για να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τα υλικά και τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται για να δημιουργήσουν. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν τις αισθητικές δεξιότητες, το εικαστικό λεξιλόγιο, δουλεύοντας ατομικά ή ομαδικά. Τα θέματα συχνά είναι διαθεματικά και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Με αφορμή τα θέματα, προσεγγίζονται βιωματικά ενότητες της ιστορίας της τέχνης και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας θέματα δομής και νοήματος της τέχνης. Οι μαθητές αντλούν γνώσεις και εμπειρίες από διάφορες πηγές και µε διάφορους τρόπους, ενώ ταυτόχρονα οργανώνονται επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί, χώρους δημιουργίας και  διοργανώνονται διαγωνισμοί, εκθέσεις και εκδηλώσεις που ενισχύουν το ενδιαφέρον των παιδιών.

Μουσική Αγωγή: Η μουσική είναι μια δραστηριότητα της καθημερινής εμπειρίας των παιδιών και περιλαμβάνει μουσικοκινητικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις μουσικών παραμυθιών και τραγουδιών και εκμάθηση κρουστών οργάνων, ενώ σταδιακά τα παιδιά γνωρίζουν την πολύπλευρη μουσική τέχνη: τη ζωή και το έργο σύγχρονων και κλασσικών συνθετών, τα μουσικά όργανα, κατασκευάζουν δικά τους, εκφράζονται σωματικά, δημιουργούν ηχοϊστορίες, παίρνουν μέρος σε ηχογραφήσεις, καλλιεργούν τη φωνή τους, συζητούν και εργάζονται ομαδικά στα διάφορα είδη της μουσικής (κλασσική, σύγχρονη, παραδοσιακή μουσική κλπ). Οι μαθητές μας συνειδητοποιούν  τη σχέση της μουσικής µε τις άλλες Τέχνες  και αναπτύσσουν µέσω αυτής πνεύµα συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και επικοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα για την κοινωνικοποίησή τους. Παράλληλα, λειτουργούν η χορωδία και η ορχήστρα του σχολείου, που αποτελούνται από τους μαθητές, οι οποίοι επιλέγουν τη μουσική ως μέσο έκφρασης.

Θεατρική Αγωγή: Το θέατρο  αποτελεί οργανικό μέλος της σχολικής ζωής και εισάγεται από την πρώτη τάξη του δημοτικού Η παιγνιώδης φύση του και ο βιωματικός του χαρακτήρας το καθιστούν ένα εξαιρετικό εργαλείο αγωγής και μάθησης. Στο πνεύμα αυτό το θέατρο και οι τεχνικές του τίθενται καθημερινά σε λειτουργία για την προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων, αλλά και την καλλιέργεια του ήθους και των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη γόνιμη συνύπαρξη και συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Δάσκαλοι και μαθητές συνεργαζόμαστε στη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων είτε ανά τμήμα, είτε και ανά τάξη. Οι επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις , η παρακολούθηση ταινιών και η πρόσκληση καλλιτεχνών στον χώρο του σχολείου ενισχύουν την απαιτούµενη διασύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Χορός/Κίνηση: Ο χορός συνδράμει στη μορφωτική προσπάθεια του σχολείου μας για δημιουργία διόδου και υποστήριξη της μετάβασης από το λογικό σύστημα στο συμβολικό και αποτελεί για τα παιδιά ισχυρό μέσο εκπαίδευσης, επικοινωνίας, χειραφέτησης και αγωγής πολιτισμικής. Στο πλαίσιο αυτό ο χορός και η κίνηση (παραδοσιακός και μοντέρνος) ως μέσο διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, γίνεται εργαλείο προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν τις πολιτισμικές μας αξίες και να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους ταυτότητα. Παράλληλα, συνειδητοποιούν το σώμα τους και τις δυνατότητές τους και καλλιεργούν τις κινητικές τους δεξιότητες, ενώ αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές κινήσεις και δραστηριότητες που μπορούν να επιτύχουν με κάθε μέρος του σώματος τους. Με την ελεύθερη κινητική έκφραση διακρίνουν τις δυναμικές από τις ανάλαφρες κινήσεις, τις γρήγορες από τις αργές, ενώ αντιλαμβάνονται το χώρο μέσα στον οποίο κινούνται και την κίνηση τους σε σχέση με τους άλλους. Συνδέουν την κίνηση με τον χορό και μαθαίνουν τη σωστή στάση σώματος, αποκτώντας τον έλεγχό του. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για το Χορό και την Κίνηση, εντάσσονται στον Όμιλο Χορού/Κίνησης και συμμετέχουν σε πλήθος εκδηλώσεων και παραστάσεων και διαγωνισμών εντός και εκτός του σχολείου, ασκώντας τις ικανότητες συνεργασίας, αυτοελέγχου, πειθαρχίας και καλλιεργώντας την κοινωνικότητα τους

Ο Αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σπουδών στο Δημοτικό. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διδάσκονται: Μπάσκετ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Κλασικό Αθλητισμό, Ρυθμική και Ενόργανη Γυμναστική, Παραδοσιακοί και Μοντέρνοι χοροί, Κολύμβηση σε θερμαινόμενη πισίνα με σκοπό την εξοικείωση με το νερό και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα τέσσερα στυλ κολύμβησης. Παράλληλα, εστιάζουν σε θέματα υγείας, ευεξίας και σωστής διατροφής ενώ διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα στο Ποδόσφαιρο, το Μπάσκετ, το Βόλεϊ, το Χάντμπολ και τον Κλασικό Αθλητισμό, με σκοπό την απόκτηση αγωνιστικής εμπειρίας, βασικών γνώσεων των κανονισμών και τακτικής και την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος. (δείτε περισσότερα εδώ)

Η Διαθεματικότητα αποτελεί σύγχρονη μεθοδολογία που υλοποιείται μέσω σχεδίων εργασίας (projects), ώστε το παιδί από τη μικρή του ηλικία να συνειδητοποιήσει τη σημασία και ανάγκη αλληλεξάρτησης και αλληλοσυμπλήρωσης της γνώσης, να μαθαίνει να εργάζεται συνδυαστικά και να αντιληφθεί ότι η επιστήμη δεν έχει όρια. Στο Δημοτικό οι διαθεματικές εργασίες εντάσσονται στο εβδομαδιαίο αναλυτικό μας πρόγραμμα και περιλαμβάνουν θεματική κατάλληλη για την κάθε ηλικιακή ζώνη, ενώ παράλληλα, καλλιεργούν και ενισχύουν σταδιακά γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Στο Διευρυμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, μετά το τέλος του πρωϊνού προγράμματος διδασκαλίας, όσοι από τους μαθητές επιθυμούν, μπορούν να παραμένουν στο σχολείο, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση των δασκάλων τους για να προετοιμαστούν στα μαθήματα της επόμενης μέρας, έτσι ώστε να ελαττώνεται ή και να εκμηδενίζεται ο χρόνος εργασίας και μελέτης στο σπίτι. Η μελέτη γίνεται καθημερινά σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Έχει τη μορφή εμπέδωσης και εφαρμογής της γνώσης, η οποία επιτρέπει στους μαθητές μας να ολοκληρώσουν την εργασία τους ή να κάνουν μεγάλο μέρος της ανάλογα με την ηλικία και το αντικείμενο.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε ειδικά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας -όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο- ανά μάθημα και τομέα εκπαίδευσης. Η ενισχυτική διδασκαλία στοχεύει σε μαθητές που παρουσιάζουν ή ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες ή ανάγκη εξατομικευμένης μαθησιακής παρέμβασης ή ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες.

Οι Όμιλοι στο Δημοτικό πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Βασικού Προγράμματος και  δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές μας να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους, να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητά τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα στο πνεύμα της ομαδικότητας και να ασχοληθούν με κάτι αγαπημένο και ξεχωριστό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από αυτούς:

Εκπαιδευτική Ρομποτική, Θεατρικό Εργαστήρι, Παραδοσιακοί Χοροί, Αθλητικοί Όμιλοι, Μικροί Ρεπόρτερ, Όμιλος Περιβαλλοντικός – Κηπουρικής, Όμιλος Χορωδίας, Όμιλος κρουστών, Μοντέρνος Χορός,  Όμιλος Ορχήστρας, Όμιλος English Theatre Games, Μικροί μάγειροι, Όμιλος Δημιουργίας παραμυθιών, Σκάκι, Ping Pong, Όμιλος Πληροφορικής, Γαλλικά κόμικς, Ιπτάμενες Μηχανές, Εργαστήρι Κινηματογράφου, Γνωρίζω την πόλη μου κ.ά..

Κάνοντας πράξη τη βιωματική μάθηση, οι μαθητές παρακολουθούν και συμμετέχουν σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που οργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (επισκέψεις σε μουσεία, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κέντρα, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα κ.ά.) τόσο στην περιοχή μας μας όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αντλώντας έτσι τη μάθηση μέσα από την προσωπική εμπειρία. Παράλληλα, κάθε σχολικό έτος στο Δημοτικό υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις όπως:

 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα Comenius, E-Twinning, Teachers 4 Europe κ.ά.
 • Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αειφόρου Διαχείρισης
 • Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Προγράμματα Πρόληψης & Αγωγής Υγείας
 • Προγράμματα Επιχειρηματικότητας
 • Πρόγραμμα Ρητορικής & Αντιλογίας
 • Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων
 • Δράσεις Φιλαναγνωσίας & Δημιουργικής Γραφής
 • Δράσεις Εθελοντισμού με ανθρωπιστικό περιεχόμενο

Αξιοποιώντας τον προνομιακή γεωγραφική τοποθεσία του σχολείου μας, προσφέρουμε μεγάλους ανοιχτούς χώρους στη φύση για τους μαθητές μας με το Outdoor Classroom. Πιστεύοντας ακράδαντα στην αρχή ότι τα παιδιά μαθαίνουν παντού και ανά πάσα στιγμή και ότι χρειάζονται μια ευρεία ποικιλία μαθησιακών εμπειριών και ευκαιριών ανάπτυξης σε τομείς, όπως η κινητική ανάπτυξη, η κοινωνικo- συναισθηματική ανάπτυξη, η γλωσσική ανάπτυξη και η δημιουργική έκφραση, πολλές από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες υλοποιούνται και σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων για τα παιδιά να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων πολλών δραστηριοτήτων που παραδοσιακά θεωρούνται ως «εσωτερικές δραστηριότητες». Ο εξωτερικός χώρος προσφέρει ισορροπία των περιοχών για σωματικά ενεργό και λιγότερο ενεργό παιχνίδι. Ενώ βρίσκονται έξω, τα παιδιά συχνά μπορούν να ξεκινήσουν τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες και δραστηριότητες, με τους εκπαιδευτικούς να τους υποστηρίζουν. Τα παιδιά βιώνουν τη φύση με όσο το δυνατό περισσότερους τρόπους, προσφέροντας ανεκτίμητα οφέλη καθώς τέτοιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην αύξηση της σωματικής ανάπτυξης και των φυσικών δυνατοτήτων, θέτοντας τις βάσεις για έναν δραστήριο, υγιή τρόπο ζωής μέσα σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. Παράλληλα, τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την επιστήμη μέσω της σύνδεσης της με τη φύση, ενώ ενθαρρύνεται η μάθηση μέσω της γνωριμίας με τον εαυτό τους, καθιστώντας τα παιδιά πιο χαρούμενα, πιο ήρεμα με υψηλότερη και θετικότερη αυτοπεποίθηση, και χτίζοντας διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον μη ανταγωνιστικό αλλά με πνεύμα συνεργασίας.

Αξιοποιώντας τον προνομιακή γεωγραφική τοποθεσία του σχολείου μας, προσφέρουμε μεγάλους ανοιχτούς χώρους στη φύση για τους μαθητές μας με το Outdoor Classroom. Πιστεύοντας ακράδαντα στην αρχή ότι τα παιδιά μαθαίνουν παντού και ανά πάσα στιγμή και ότι χρειάζονται μια ευρεία ποικιλία μαθησιακών εμπειριών και ευκαιριών ανάπτυξης σε τομείς, όπως η κινητική ανάπτυξη, η κοινωνικo- συναισθηματική ανάπτυξη, η γλωσσική ανάπτυξη και η δημιουργική έκφραση, πολλές από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες υλοποιούνται και σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων για τα παιδιά να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων πολλών δραστηριοτήτων που παραδοσιακά θεωρούνται ως «εσωτερικές δραστηριότητες». Ο εξωτερικός χώρος προσφέρει ισορροπία των περιοχών για σωματικά ενεργό και λιγότερο ενεργό παιχνίδι. Ενώ βρίσκονται έξω, τα παιδιά συχνά μπορούν να ξεκινήσουν τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες και δραστηριότητες, με τους εκπαιδευτικούς να τους υποστηρίζουν. Τα παιδιά βιώνουν τη φύση με όσο το δυνατό περισσότερους τρόπους, προσφέροντας ανεκτίμητα οφέλη καθώς τέτοιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην αύξηση της σωματικής ανάπτυξης και των φυσικών δυνατοτήτων, θέτοντας τις βάσεις για έναν δραστήριο, υγιή τρόπο ζωής μέσα σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. Παράλληλα, τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την επιστήμη μέσω της σύνδεσης της με τη φύση, ενώ ενθαρρύνεται η μάθηση μέσω της γνωριμίας με τον εαυτό τους, καθιστώντας τα παιδιά πιο χαρούμενα, πιο ήρεμα με υψηλότερη και θετικότερη αυτοπεποίθηση, και χτίζοντας διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον μη ανταγωνιστικό αλλά με πνεύμα συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών και οι μαθησιακές διαδικασίες που αναπτύσσονται βρίσκουν το φυσικό τους αντίκρισμα στη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τους καρπούς των προσπαθειών τους σε όλους τους τομείς των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σχολείου. Στο στόχο αυτό διοργανώνονται τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου εκδηλώσεις όπως: Θεατρικές Παραστάσεις, Επετειακές γιορτές, Αφιερωματικές Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Χορού, Εκθέσεις Ζωγραφικής & Φωτογραφίας, Αθλητικά Πρωταθλήματα, Happenings με κοινωνικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο κ.ά.

Η μετάβαση προς το Γυμνάσιο πρόκειται για ένα στάδιο κομβικής σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη και ζωή των παιδιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των μαθητών μας, υλοποιούμε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς των εκάστοτε τελειόφοιτων ειδικό πρόγραμμα ομαλής μετάβασης με στόχο τη δημιουργία θετικής ιδέας για το Γυμνάσιο και τους εκπαιδευτικούς του και παρουσίασης του ως ομαλής συνέχειας του Δημοτικού.  Έτσι, επιδιώκεται η γνωριμία και επαφή των τελειόφοιτων του δημοτικού µε το μελλοντικό τους σχολείο µέσω:

 • Επισκέψεων στο χώρο, παρακολούθησης μαθημάτων, παρακολούθησης γιορτής ή εκδήλωσης και συµµετοχής σε κοινά project.
 • Επίσκεψης στο Δημοτικό σχολείο: καθηγητή για διδασκαλία θέματος της ειδικότητας του, συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού για να απαντήσει σε ερωτήσεις/ απορίες των µαθητών της Στ΄ τάξης, εκπαιδευτικού ψυχολόγου (για συζήτηση και λύση αποριών, καλλιέργεια αυτοπεποίθησης, γνωριμία µε τις δυνατότητές τους, κατάκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης θυμού/ άγχους), καθηγητή για συνέντευξη, μαθητή Α΄ Γυμνασίου για συνέντευξη.
 • Εφαρμογής πρακτικών στο Δημοτικό που απαιτούνται και στο Γυμνάσιο: διαγνωστικά δοκίμια, άσκηση των µαθητών στο να κρατούν µόνοι τους σημειώσεις για την κατ’ οίκον εργασία, ανάγνωση µμεγάλων κειμένων, υπογράµµιση κύριων σημείων, δημιουργία περίληψης παραγράφου/ κειμένου, ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης (σωστή διαχείριση χρόνου και χώρου στο σχολείο και στο σπίτι), ώστε να μπορούν να συγκεντρώνονται στα ουσιώδη κ.ά..
 • Οργάνωσης συστήματος στήριξης των µαθητών της έκτης τάξης µε συζητήσεις γύρω: από τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου, από την ύλη των µαθηµάτων, από τους φόβους των µαθητών, από τα βιβλία της Α΄ Γυμνασίου (εκτίθενται στο σχολείο σ’ ένα εκθεσιακό χώρο, ώστε να µμπορούν τα παιδιά να τα δουν ή να τα επεξεργαστούν).
 • Στενής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, ώστε να διαπιστωθούν οι δυσκολίες των µαθητών, (εφαρμόζοντας π.χ. έρευνα μεταξύ των µαθητών της Στ΄ Δημοτικού για τις ανησυχίες τους ή κοινές συσκέψεις των διευθύνσεων κλπ.).

Στενής συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών που στοχεύει στη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη ψυχοδυναμική των παιδιών τους, προκειμένου να συμβάλλουν με δημιουργικό και γόνιμο τρόπο στη μετάβασή τους στο Γυμνάσιο.