Φιλοσοφία

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου παρέχει εκπαίδευση προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας για παιδιά από 4 έως 6 ετών.

Στο Νηπιαγωγείο μας επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα θετική στάση τους προς τη μάθηση, σεβόμενοι τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.

Γι’ αυτό και η διδακτική μεθοδολογία που αναπτύσσουμε είναι ολιστική και διαθεματική, προσεγγίζοντας τη  γνώση ως ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Οι εμπειρίες και οι δράσεις των παιδιών αποτελούν το βασικό κορμό της εκπαίδευσης. Παρέχοντας στα παιδιά θετικές μαθησιακές εμπειρίες και δυνατότητες να αλληλεπιδράσουν με άλλους, επιδιώκουμε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή τους και να τα εμπλέξουμε δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Σ’ ένα σύγχρονο χώρο πλημμυρισμένο με αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά, επιδιώκουμε να προσφέρουμε τις προϋποθέσεις, όπου τα παιδιά θα ξεδιπλώσουν όλες τις δημιουργικές τους ικανότητες. Τα παιδιά μας στο Νηπιαγωγείο, μέσα από την ενεργητική-βιωματική επαφή με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία:

  • Συμμετέχουν ενεργητικά και μαθαίνουν, παίζοντας και διασκεδάζοντας
  • Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνεργάζονται σε ομάδες
  • Επιλύουν προβλήματα και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες
  • Μοιράζονται εμπειρίες και συναισθήματα
  • Ερευνούν και παρατηρούν
  • Εκφράζονται δημιουργικά
  • Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν
  • Αναγνωρίζουν και αγαπούν τον εαυτό τους
  • Σέβονται τη διαφορετικότητα
  • Αναγνωρίζουν την αξία της προσφοράς

Παράλληλα, γνωρίζοντας καλά ότι τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρώιμη παιδική ηλικία είναι εκείνα που εμπλέκουν τους γονείς στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών, ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τη συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας. Όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο και το σπίτι συνεργάζονται αρμονικά, νιώθουν πιο ασφαλή, καθώς οι δύο κόσμοι τους ενώνονται. Συνεργαζόμαστε με τους γονείς, σεβόμενοι τις απόψεις τους και προβάλλοντας τις αρχές του σχολείου και την επιστημονική μας θέση.