Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου συγκροτείται  από παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες πηγάζουν από τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα για την ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμά μας προάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης καθώς και το βιωματικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης. Τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέσουν διαφορετικές εμπειρίες, να παρατηρήσουν και να πειραματιστούν.

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάπτυξη των παρακάτω βασικών ικανοτήτων των παιδιών:

 • Επικοινωνία
 • Δημιουργική και κριτική σκέψη
 • Προσωπική ταυτότητα και αυτονομία
 • Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα  αναπτύσσεται σε δύο ζώνες:

 1. Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (08:10 έως 14:05): ακολουθεί τον κορμό του επίσημου προγράμματος της Πολιτείας αλλά είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον ώρες διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 2. Διευρυμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (08:10 έως 16:00): μ’ αυτό παρέχουμε για όσους μαθητές το επιθυμούν πρόσθετες ώρες δημιουργικής απασχόλησης με μαθησιακές επιλογές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που διευρύνουν την παιδαγωγική και διδακτική μας μεθοδολογία.

Η γλωσσική αγωγή διευρύνει το γλωσσικό ορίζοντα των νηπίων, τα προετοιμάζει για τον κόσμο της γνώσης και συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή τους. Στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν παίζοντας. Μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δράσεις. οι μαθητές αποκτούν  δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες συνδέονται με το γλωσσικό σύστημα  και την επικοινωνία. .Μία οργανωμένη σειρά δραστηριοτήτων προωθεί μια ερευνητική διαδικασία μάθησης, ενώ οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται, ενισχύουν τα κίνητρα για την κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της ομιλίας και της ακρόασης: αφηγείται εμπειρίες από την καθημερινότητα του, περιγράφει στην ομάδα αντικείμενα ή γεγονότα, εξηγεί και επιχειρηματολογεί πάνω στις επιλογές και στις απόψεις του, μαθαίνει να ακούει χωρίς να διακόπτει τους συνομιλητές του, αποκτά φωνολογική επίγνωση της γλώσσας μέσα από τη διάκριση των φωνημάτων, ασκεί τη μνήμη του μέσα από τη διάκριση των φωνημάτων ως συστατικών των λέξεων.
 • Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της ανάγνωσης: αρχίζει να υιοθετεί βασικές συμβάσεις ανάγνωσης, όπως για παράδειγμα, ότι ένα βιβλίο διαβάζεται από την αρχή προς το τέλος, από αριστερά προς τα δεξιά, χρωματίζοντας τη φωνή ανάλογα με το περιεχόμενο κλπ.. Παράλληλα ακούει και κατανοεί κείμενα, λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες ο γραπτός λόγος και η εικόνα συνυπάρχουν, συνειδητοποιεί ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα, δανείζεται από τη Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου βιβλία, μαθαίνοντας να εντοπίζει τον τίτλο, το συγγραφέα κλπ..

Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της γραπτής έκφρασης: Μαθαίνει να κρατά το μολύβι, διατηρώντας σωστή σωματική στάση, να γράφει το όνομά του καθώς και των συμμαθητών του με κεφαλαία και πεζά γράμματα, να αντιγράφει λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

Βασικός  στόχος των Μαθηματικών είναι η ανάπτυξη τρόπων σκέψης που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Μέσα από βιωματικές δράσεις που βασίζονται στην αισθητηριακή  μάθηση, οι μαθητές οικοδομούν βασικές μαθηματικές έννοιες, οι οποίες θέτουν τις βάσεις στην πορεία ώστε να αποκτήσουν ένα σημαντικό μαθηματικό υπόβαθρο. Τα παιδιά αρχίζουν να σκέφτονται με τρόπους που προσδιορίζουν τη μαθηματική σκέψη, συνειδητοποιώντας την κοινωνική τους διάσταση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή. Οι μαθηματικές έννοιες εφαρμόζονται πάντα με παιχνίδια και με κίνηση, στοχεύοντας ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν να ομαδοποιούν, να ταξινομούν, να συγκρίνουν, να αντιστοιχίζουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να προσανατολίζονται στο χώρο και στο χρόνο, να απαριθμούν, να αναγνωρίζουν τους αριθμούς και την έννοιά τους, να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις νοερά ή με αντικείμενα, να κάνουν πειράματα με διακριτές (π.χ. χάντρες) και μη διακριτές (π.χ. νερό) μονάδες μέτρησης, να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, κατανοώντας ότι μπορούν να λυθούν με πολλούς τρόπους, να αναγνωρίζουν τα σχήματα και να χρησιμοποιούν πίνακες διπλής και τριπλής εισόδου.

Στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου το Πρόγραμμα Σπουδών προκαλεί την περιέργεια και το ενδιαφέρον για τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Η φύση μετατρέπεται σ’ ένα περιβάλλον γεμάτο θησαυρούς και χρώματα. Τα παιδιά μέσα από την ανακάλυψη και τη διερεύνηση συστηματοποιούν, εμπλουτίζουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους με αβίαστο και φυσικό τρόπο. Εντάσσοντας τη φιλοσοφία STEM στη μαθησιακή διαδικασία, επιδιώκεται να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με πρωτοποριακές εργαστηριακές έρευνες και να αποκτήσουν μία πραγματική εικόνα από την καθημερινότητα των επιστημόνων και των μηχανικών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πειράματα και δραστηριότητες που είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις γνώσεις και το ηλικιακό επίπεδο των νηπίων και πραγματοποιούνται τόσο στους χώρους εργαστηριών των Εργαστηρίων όσο και στη φύση. Έτσι, τα παιδιά διευρύνουν τις γνώσεις για τα είδη των φυτικών και ζωικών οργανισμών, καλλιεργούν τα δικά τους φυτά στο σχολικό κήπο, συνειδητοποιούν την αλλαγή των εποχών και τις εποχιακές ανθρώπινες δραστηριότητες (ο τρύγος, ο θερισμός κλπ), παρατηρεί τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τις καιρικές μεταβολές, συνειδητοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον. Δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην εύθραυστη ισορροπία του περιβάλλοντός μας έτσι ώστε να αποκτήσουν φιλοπεριβαλλοντική στάση και συμπεριφορά μέσα από σχετικές δράσεις (π.χ. κομποστοποίηση, ανακύκλωση κλπ.). Έτσι, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει και καταλήγει στην καθημερινή ζωή των παιδιών -μέσα και έξω από την τάξη- αξιοποιώντας το φυσικό πλούτο και την ποικιλία της βλάστησης του γεωγραφικού χώρου που εδρεύει το σχολείο και θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών.

Οι μικροί μαθητές, με παιγνιώδη τρόπο, έρχονται σε πρώτη επαφή και εξοικειώνονται με τις βασικές λειτουργίες ψηφιακών μέσων και εκπαιδευτικών λογισμικών, απαραίτητο εφόδιο της ψηφιακής εποχής του 21ου αιώνα.  Καθημερινά, μέσα σε ένα περιβάλλον εξοπλισμένο με διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, ακουστική βιβλιοθήκη, χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών, ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (λογισμικά ζωγραφικής, Skype, emails, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές). Ταυτόχρονα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσω της φιλοσοφίας STEM και εξοικειώνονται με τα σχήματα, τα χρώματα, αναπτύσσοντας την ικανότητα προσανατολισμού και λογικής ακολουθίας.

Τα Αγγλικά γίνονται μέρος της καθημερινότητας του Νηπιαγωγείου και δεν εισάγεται ως ξεχωριστό μάθημα μόνο. Με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα πρώτα γλωσσικά ερεθίσματα στην αγγλική γλώσσα στη βάση των μαθησιακών αναγκών της ηλικίας τους. Έτσι, υπό την εποπτεία αγγλόφωνου εκπαιδευτικού συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της εκμάθησης μέσα από διαλόγους, τραγούδια και παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες, καλλιεργώντας δεξιότητες και δομώντας έννοιες σχετικές με το θέμα που επεξεργάζονται. Η διδασκαλία των αγγλικών επικεντρώνεται στην επικοινωνία (ομιλία και έκφραση) και έχει ως στόχο να εμπλέξει τους μαθητές σε μια διαδικασία όπου η γλωσσική γνώση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο διερεύνησης και μάθησης, προκειμένου να αγαπήσουν τη γλώσσα.

Θέατρο: Με βιωματικό τρόπο μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού, που στηρίζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, επιδιώκεται η εξοικείωση τους με τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματος και της φωνής τους και την ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους ικανότητας. Τα παιδιά αυτοσχεδιάζοντας, εκφράζουν αβίαστα τα συναισθήματά τους, καλλιεργούν τη φαντασία τους, απελευθερώνονται από συστολές και φοβίες, μαθαίνουν να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η άμεση αισθητική επαφή με διάφορες μορφές θεατρικών τεχνών (χοροθέατρο, μουσικό θέατρο, κουκλοθέατρο, παραδοσιακό θέατρο σκιών, αφηγηματικό θέατρο κ.α.) και τη γνωριμία με τους συντελεστές του σύγχρονου θεάτρου.

Μουσική: Τα παιδιά ακούν με τη μουσική και «παίζουν» με τη μουσική, βιώνουν ομαδικές μουσικές εμπειρίες, πειραματίζονται με τους ήχους, το τραγούδι, το παίξιμο μουσικών οργάνων, ενθαρρύνονται να εκφράζουν και να μιμούνται διάφορες μελωδίες και ρυθμούς. Τα μουσικά όργανα που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι κρουστά, ως εύχρηστα και προσιτά για αυτή την ηλικία, ενώ δίδεται έμφαση στην κατάκτηση των εννοιών ρυθμός-κίνηση-λόγος, μέσω της εμπλοκής σε δημιουργικές δράσεις. Τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους με μουσικοκινητικά παιχνίδια, με την ενεργητική ακρόαση μουσικών έργων, μουσικά παραμυθιών, και ηχοϊστοριών, ενώ εισάγονται σε ηχητικούς και μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, αλλά και σε μουσικές φράσεις και φόρμες.

Εικαστικά: Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται στο Εργαστήρι των Εικαστικών προσφέρει πλούσια ερεθίσματα και αποσκοπεί στην αισθητική καλλιέργεια και ανάπτυξη των παιδιών. Τους δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από πολλά διαφορετικά υλικά, χρώματα, τεχνικές και κατασκευές και έτσι προωθείται η δημιουργικότητα και αναπτύσσεται η φαντασία τους. Χρησιμοποιεί με ασφαλή τρόπο το ψαλίδι, ώστε να κόβει υλικά και να δημιουργεί κατασκευές και κολλάζ, δημιουργεί αιωρούμενα αντικείμενα. Με τη ζωγραφική ή τη γλυπτική παρέχονται τα ερεθίσματα εκείνα, που απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα των ίδιων των παιδιών, ενώ έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης και με τους δημιουργούς της, είτε μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων σε μουσεία και χώρους τέχνης, είτε μέσω πλοήγησης στο διαδίκτυο. Δίδονται εξάλλου άφθονες ευκαιρίες στα παιδιά για να εξερευνήσουν καλλιτεχνικά υλικά (μολύβια, μπογιές, χαρτί, πηλό…), υλικά που βρίσκονται στη φύση, ευτελή καθημερινά υλικά και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης. Παράλληλα τα παιδιά, εκτός του ότι εκφράζονται αισθητικά σε ατομικό επίπεδο, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ως ομάδα για να δημιουργήσουν ένα ομαδικό έργο.

Χορός – Κίνηση: Αναπτύσσεται ένα κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, που εμπεριέχει σε ισορροπία εμπειρίες με δεξιότητες, έννοιες, παιχνίδια, εκπαιδευτική γυμναστική, ρυθμούς και χορούς, οι οποίες εντείνουν  την κινητική, νοητική, ψυχολογική και τη φυσική κατάσταση του παιδιού. Στην Κινητική Αγωγή τα παιδιά μαθαίνουν να κινούνται και κινούνται για να μαθαίνουν.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου συμμετέχουν καθημερινά σε κινητικά παιχνίδια. Ως κινητική δράση το Παιχνίδι προσφέρει, πέρα από κινητικές δεξιότητες, συναισθήματα χαράς, θετικής εμπειρίας και δημιουργικότητας, στοιχεία απαραίτητα για τη δια βίου εμπλοκή του μαθητή με την κίνηση. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει Κολύμβηση στο κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο των Εκπαιδευτηρίων. Εξειδικευμένοι προπονητές αναλαμβάνουν να μεταδώσουν στα παιδιά τη χαρά της κολύμβησης αλλά και την αίσθηση της ασφάλειας. Ταυτόχρονα, υλοποιείται η γνωριμία των παιδιών με τα αθλήματα μέσω αθλητικών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

 • Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου είναι η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Μέσα από στοχευμένες δράσεις και καθημερινές αλληλεπιδράσεις τα παιδιά παρωθούνται να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως ένα άτομο ξεχωριστό με ιδιαίτερες ικανότητες και αξίες, να αναγνωρίζουν τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αποκτούν αυτοεκτίμηση μέσα από την ανάληψη ρόλων και πρωτοβουλιών, να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες τους, να έχουν επίγνωση των γνώσεων τους και των δυνατοτήτων τους, να λειτουργούν με αυτονομία, να αποδέχονται τα συναισθήματά τους και να ελέγχουν τον τρόπο έκφρασής τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να πειραματίζονται χωρίς να φοβούνται να κάνουν λάθος, να μαθαίνουν να τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής και σωστής διατροφής.

Με αφορμές που δίνονται μέσα από το παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες ενθαρρύνονται να σέβονται τους άλλους, να αναπτύσσουν φιλίες μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, να κατανοούν και συνειδητοποιούν τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα συναισθήματα και τις απόψεις των άλλων, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται  μεταξύ τους για την υλοποίηση ενός κοινού στόχου,  να δημιουργούν θετικές σχέσεις με τους ενήλικες του περιβάλλοντός τους, να βοηθούν άλλα παιδιά όταν χρειάζονται τη βοήθειά τους, να μαθαίνουν να αποδέχονται την ήττα τους όταν χάνουν σε ένα παιχνίδι.

Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, της φυσικής κίνησης και του παιχνιδιού, τα παιδιά παρωθούνται να διευρύνουν συνεχώς τις αντιλήψεις τους για το χώρο, εξερευνώντας αρχικά το άμεσο περιβάλλον. Αναγνωρίζουν πως το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπορούν με τη δική τους παρέμβαση να το διαφοροποιούν. Παράλληλα, μαθαίνουν να αναπαριστούν έθιμα και δραστηριότητες που συνδέονται με τη λαογραφία και τις θρησκευτικές παραδόσεις, ενθαρρύνονται μέσα από το παιχνίδι να γνωρίσουν την αρχαία ελληνική μυθολογία. Παρωθούνται να κατανοούν πως οι επικοινωνιακοί κώδικες είναι χρήσιμοι στην καθημερινή ζωή για την επικοινωνία και να «διαβάζουν» κάποιους από αυτούς π.χ. τους φωτεινούς σηματοδότες στο δρόμο. Αρχίζουν να αναγνωρίζουν πώς οι χάρτες και η σφαίρα παριστάνουν τον πραγματικό κόσμο σε μικρογραφία και να διαβάζουν απλά σχεδιαγράμματα και απλούς χάρτες π.χ. χάρ­τες και σχεδιαγράμματα επιτραπέζιων παιχνιδιών ή τον  Χάρτη της Ελλάδας. Αναγνωρίζουν κάποιες επινοήσεις των ανθρώπων όπως και τη χρησιμότητα της επιστήμης στην καθημερινή ζωή, συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύοντας και σχολιάζοντας γεγονότα και χαρακτήρες, διαβάζουν παραμύθια, μύθους και γράφουν τις δικές τους ιστορίες κ.ά.

Ο θεσμός των Ομίλων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του Νηπιαγωγείου έχει ως στόχο να παρωθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους , να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητά τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα στο πνεύμα της ομαδικότητας και να ασχοληθούν με κάτι αγαπημένο και ξεχωριστό. Τα νήπια καλλιεργούν τις κλίσεις τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους συμμετέχοντας σε Ομίλους όπως: Μαγειρική, Θέατρο, Πειράματα στη Φύση και στο Εργαστήριο, Ζωγραφική, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Σκάκι, Χορός, Μουσειακή Αγωγή, Μουσικά όργανα, Αφήγηση παραμυθιού, video animation κ.ά.

Αξιοποιώντας τον προνομιακή γεωγραφική τοποθεσία του σχολείου μας, προσφέρουμε μεγάλους ανοιχτούς χώρους στη φύση για τους μαθητές μας με το Outdoor Classroom. Πιστεύοντας ακράδαντα στην αρχή ότι τα παιδιά μαθαίνουν παντού και ανά πάσα στιγμή και ότι χρειάζονται μια ευρεία ποικιλία μαθησιακών εμπειριών και ευκαιριών ανάπτυξης σε τομείς, όπως η κινητική ανάπτυξη, η κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη, η γλωσσική ανάπτυξη και η δημιουργική έκφραση, πολλές από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες υλοποιούνται και σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων για τα παιδιά να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων πολλών δραστηριοτήτων που παραδοσιακά θεωρούνται ως «εσωτερικές δραστηριότητες». Ο εξωτερικός χώρος προσφέρει ισορροπία των περιοχών για σωματικά ενεργό και λιγότερο ενεργό παιχνίδι. Ενώ βρίσκονται έξω, τα παιδιά συχνά μπορούν να ξεκινήσουν τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες και δραστηριότητες, με τους εκπαιδευτικούς να τους υποστηρίζουν. Τα παιδιά βιώνουν τη φύση με όσο το δυνατό περισσότερους τρόπους, προσφέροντας ανεκτίμητα οφέλη καθώς τέτοιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην αύξηση της σωματικής ανάπτυξης και των φυσικών δυνατοτήτων, θέτοντας τις βάσεις για έναν δραστήριο, υγιή τρόπο ζωής μέσα σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. Παράλληλα, τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την επιστήμη μέσω της σύνδεσης της με τη φύση, ενώ ενθαρρύνεται η μάθηση μέσω της γνωριμίας με τον εαυτό τους, καθιστώντας τα παιδιά πιο χαρούμενα, πιο ήρεμα με υψηλότερη και θετικότερη αυτοπεποίθηση, και χτίζοντας διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον μη ανταγωνιστικό αλλά με πνεύμα συνεργασίας.

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο θεωρείται μια από τις κρισιμότερες περιόδους της παιδικής ηλικίας. Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητα του παιδιού όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, εκθέτοντάς το σε μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων (γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών). Για το λόγο αυτό αναπτύσσονται δραστηριότητες μετάβασης που απευθύνονται στο σύνολο των παιδιών και αφορούν α) στην εμπλοκή των οικογενειών β) στην προετοιμασία των ίδιων των παιδιών γ) στη σύνδεση των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά υλοποιούνται δραστηριότητες όπως:

 • Συζητήσεις με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου για το πρόγραμμα του Δημοτικού
 • Γνωριμία των νηπίων με τα πρόσωπα και τους χώρους του Δημοτικού
 • Επισκέψεις μαθητών της Α’ και Β’ τάξης στο νηπιαγωγείο για γνωριμία, συζήτηση και οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων
 • Επίσκεψη των νηπίων στην τάξη της Α’ Δημοτικού
 • Παρακολούθηση θεατρικών δρώμενων του Νηπιαγωγείου από τους μαθητές του Δημοτικού και το αντίστροφο
 • Συχνές επισκέψεις του Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου στο Νηπιαγωγείο
 • Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων όπως Μουσική, Εικαστικά, Πληροφορικής και Θεατρικό παιχνίδι που διδάσκουν στο Δημοτικό σχολείο κάνουν μάθημα και στο Νηπιαγωγείο.
 • Το νηπιαγωγείο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της πρώτης τάξης, να παρακολουθήσουν κάποιες δραστηριότητες των παιδιών στο νηπιαγωγείο και να τα γνωρίσουν με ή χωρίς τα παιδιά της τάξης τους
 • Ενημέρωση των γονέων και ευαισθητοποίησή τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη σχολική μετάβαση και εφαρμογή μέτρων στήριξής τους
 • Επαφή των Νηπιαγωγών με τους μαθητές του δημοτικού (πρώην νήπια)
 • Παιχνίδια συνεργασίας στο δημοτικό ή/και στο νηπιαγωγείο
 • Τα παιδιά του δημοτικού έρχονται στο νηπιαγωγείο και ανταλλάσσουν απόψεις με τα παιδιά του νηπιαγωγείου σε θέματα σχετικά με τη μετάβαση στο δημοτικό

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της Α΄ τάξης αλληλοεπιδρούν σε ζευγάρια και τα δεύτερα αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τα πρώτα για τις διαδικασίες και συνήθειες του δημοτικού σχολείου