Οργάνωση

Διεύθυνση του Γυμνασίου

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Αποτελεί το κεντρικό όργανο διοίκησης του σχολείου και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.

Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι το συλλογικό όργανο του Σχολείου. Αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του Γυμνασίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων:

  • Συζητά και γνωμοδοτεί για θέματα παιδαγωγικά, διδακτικής ύλης καθώς και καθημερινής λειτουργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι νόμοι, οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας αλλά και οι ανάγκες του Σχολείου.
  • Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχουν καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Ασχολείται με τα παραπτώματα των μαθητών και κατά περίπτωση επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές. Στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.
  • Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των επιτροπών του.

Γραμματεία Γυμνασίου

Η Γραμματεία του Γυμνασίου έχει όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα, που απορρέουν από τη κείμενη νομοθεσία και αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της λειτουργικής ζωής της σχολικής μονάδας. Συνεργάζεται με το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων, έχοντας την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του σχολείου.

Υπεύθυνος Καθηγητής Τμήματος

Για κάθε τμήμα του Γυμνασίου ορίζεται ένας Υπεύθυνος Καθηγητής Τμήματος, ο οποίος είναι ο γενικός επιβλέπων του τμήματος με συντονιστικές – υποστηρικτικές και διοικητικές αρμοδιότητες.

Καθηγητής – Σύμβουλος

Για κάθε μαθητή/τρια του Γυμνασίου ορίζεται ένας Καθηγητής – Σύμβουλος, ο οποίος με ενισχυμένο τον ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο αναλαμβάνει να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή και παιδαγωγική πορεία του/της. Ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός – συμβουλευτικός στη βάση του στόχου να προσφέρει στους μαθητές/τριες τις κατάλληλες εγγυήσεις για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία.

Παιδαγωγικές Συσκέψεις

Οι Παιδαγωγικές Συσκέψεις είναι έκτακτες και άτυπες συνεδριάσεις του συνόλου των διδασκόντων, που υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αποτελούν ένα βασικό παιδαγωγικό εργαλείο ισότιμης και συνεργατικής εκτίμησης των ικανοτήτων, αδυναμιών και αναγκών των μαθητών/τριών. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπούν:

  • Στη διαμόρφωση μιας ενιαίας οπτικής στον τρόπο παιδαγωγικής προσέγγισης ορισμένων μαθητών/τριών ή αντιμετώπισης καταστάσεων ή προβλημάτων.
  • Στη διαχείριση παιδαγωγικών, ακαδημαϊκών ή πειθαρχικών προβλημάτων ενός τμήματος ή συγκεκριμένων μαθητών/τριών.
  • Στην καταγραφή και δημιουργική αξιοποίηση μέσα από τη καθημερινή διδακτική εμπειρία μιας συνισταμένης άποψης – θέσης για κάθε μαθητή/τρια, σε σχέση με την ακαδημαϊκή και πειθαρχική του/της εικόνας (ο μονολεκτικός συμβολισμός του βαθμού δεν αρκεί για να αποδώσει μια ολιστική εικόνα). Οι εκτιμήσεις αυτές διακοινώνονται – μέσω των Καθηγητών Συμβούλων – στους γονείς των μαθητών, όποτε αυτό θεωρείται χρήσιμο ή αναγκαίο.

Συμβούλιο Τμήματος

Το Συμβούλιο Τμήματος συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό με τη λειτουργία τμήματος ή και τάξης. Το Συμβούλιο Τμήματος δύναται να συγκληθεί, εφόσον το ζητήσουν με έγγραφό τους στη Διεύθυνση του Σχολείου τρεις τουλάχιστον διδάσκοντες καθηγητές ή ο Καθηγητής Σύμβουλος. Αποτελείται από τους καθηγητές που διδάσκουν στο Τμήμα και τον Αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.

Επιτροπή Συνεργασίας με τη Μαθητική Κοινότητα

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές των Τμημάτων σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες και τα προεδρεία τους συγκροτούν Επιτροπές Συνεργασίας. Στις επιτροπές συμμετάσχουν προαιρετικά και οι Καθηγητές – Σύμβουλοι. Στόχος των Επιτροπών είναι η διαμόρφωση κλίματος ουσιαστικής και αμφίδρομης επικοινωνίας και αποτελεσματικής συνεργασίας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι ποικίλες δραστηριότητες των Μαθητικών Κοινοτήτων και να ενισχυθούν οι δεσμοί Κοινότητας στο σχολείο.